Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200831205 nr. 17

31 205
Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2008)

nr. 17
AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIK

Ontvangen 12 november 2007

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I wordt voor onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:

0A. In artikel 1.7a, eerste lid, aanhef, wordt «8.14, 8.14a» vervangen door: 8.14.

II

In artikel I worden na onderdeel F twee onderdelen ingevoegd, luidende:

FA. Artikel 8.2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel e vervalt.

2. De onderdelen f tot en met n worden geletterd e tot en met m.

FB. In artikel 8.9, eerste lid, wordt de zinsnede «combinatiekorting, aanvullende combinatiekorting» vervangen door «combinatiekorting». Voorts wordt de zinsnede «de combinatiekorting, de aanvullende combinatiekorting» vervangen door: de combinatiekorting.

III

Artikel I, onderdeel H, komt te luiden:

H. Artikel 8.14 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na onderdeel b, onder vervanging van «, en» aan het slot van onderdeel a door een puntkomma en onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b door «, en», een onderdeel ingevoegd, luidende:

c. hij in het kalenderjaar geen partner heeft, dan wel indien hij wel een partner heeft, hij in het kalenderjaar met tegenwoordige arbeid minder aan winst uit een of meer ondernemingen, loon of resultaat uit een of meer werkzaamheden heeft genoten dan zijn partner met tegenwoordige arbeid uit die bronnen heeft genoten.

2. In het eerste lid vervalt de laatste volzin.

3. Het in het tweede lid genoemde bedrag wordt vervangen door: € 1013.

4. Na het derde lid worden twee leden toegevoegd, luidende:

4. Indien het in het kalenderjaar uit de in het eerste lid bedoelde bronnen genoten inkomen van de belastingplichtige gelijk is aan dat van zijn partner, geldt de combinatiekorting alleen voor de oudste belastingplichtige.

5. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder partner mede verstaan een in artikel 3.91, tweede lid, onderdeel b, onder 2° tot en met 5°, bedoelde verbonden persoon.

IV

Artikel I, onderdeel I, komt te luiden:

I. Artikel 8.14a vervalt.

V

Aan artikel I worden na onderdeel K twee onderdelen toegevoegd, luidende:

L. Artikel 9.3, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel f vervalt.

2. De onderdelen g tot en met k worden geletterd f tot en met j.

M. In artikel 10.1 wordt «8.14, 8.14a» vervangen door: 8.14.

VI

In artikel II, onderdeel J, eerste lid, wordt de zinsnede «combinatiekorting, aanvullende combinatiekorting» vervangen door «combinatiekorting».

VII

Artikel II, onderdeel M, komt te luiden:

M. Artikel 8.14, tweede lid, komt te luiden:

2. De combinatiekorting bedraagt € 1013, vermeerderd met 3,1% van de arbeidskortingsgrondslag, bedoeld in artikel 8.11, tweede lid, eerste volzin, voor zover deze grondslag bij de belastingplichtige meer beloopt dan € 4542, doch niet meer dan € 1117.

VIII

In artikel III, onderdeel C, wordt «artikel 8.14a» vervangen door: artikel 8.14.

IX

In artikel IV, onderdeel C, wordt «artikel 8.14a» vervangen door: artikel 8.14.

X

Na artikel XXIX wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XXIXA

In artikel 31, tweede lid, onderdeel c, van de Wet werk en bijstand wordt «de combinatiekorting en de aanvullende combinatiekorting» vervangen door: de combinatiekorting.

Toelichting

Met dit amendement worden de combinatiekorting en de aanvullende combinatiekorting samengevoegd tot één combinatiekorting in artikel 8.14 Wet IB 2001. Daarbij komt de bestaande aanvullende combinatiekorting (artikel 8.14a Wet IB 2001) te vervallen en worden de budgettaire middelen die daardoor vrijkomen ingezet om de voorgestelde combinatiekorting te verhogen. Indiener beoogt met deze wijziging het fiscale instrumentarium effectiever te maken in het bevorderen van de arbeidsparticipatie. Tevens is de eenvoud van het fiscale stelsel gediend met het laten vervallen van de algemene combinatiekorting.

Voor het recht op deze (nieuwe) combinatiekorting gelden de voorwaarden die thans van toepassing zijn voor de (huidige) combinatiekorting en aanvullende combinatiekorting. Dat zijn de voorwaarden die zijn genoemd in het huidige artikel 8.14, eerste lid, onderdelen a en b, en het huidige artikel 8.14a, eerste lid, onderdeel b. Als gevolg van de samenvoeging van de combinatiekorting en de aanvullende combinatiekorting zijn deze voorwaarden samengebracht in artikel 8.14, eerste lid.

Vendrik