Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200831205 nr. 15

31 205
Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2008)

nr. 15
AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIK

Ontvangen 9 november 2007

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel X wordt na onderdeel D een onderdeel ingevoegd, luidende:

Dbis. Aan artikel 10, eerste lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel j door een puntkomma, na onderdeel j een onderdeel toegevoegd, luidende:

k. aan een bestuurder toegekende beloning, voor zover deze in een jaar meer bedraagt dan € 1 000 000. Onder beloning wordt verstaan het belastbare loon in de zin van artikel 9 van de Wet op de loonbelasting 1964, vermeerderd met aanspraken ingevolge een pensioenregeling en soortgelijke aanspraken en verminderd met loon dat reeds niet in aftrek komt op grond van onderdeel j of anderszins.

Toelichting

Dit amendement bewerkstelligt dat een beloning van een bestuurder niet aftrekbaar is voor de vennootschapsbelasting voor zover de beloning in een jaar meer bedraagt dan € 1 000 000. Beloningen van niet-bestuurders worden niet in aftrek beperkt.

Onder beloning wordt daarbij verstaan het belastbare loon, bedoeld in artikel 9 van de Wet LB 1964, vermeerderd met aanspraken ingevolge een pensioenregeling en soortgelijke aanspraken en verminderd met loon dat reeds niet in aftrek komt op grond van onderdeel j of anderszins. Onder beloning vallen dus bijvoorbeeld het reguliere loon, bonussen, uittredingsvergoedingen en privégebruik van de auto van de zaak. Ook de lasten die verband houden met een pensioenregeling en soortgelijke aanspraken – die in beginsel niet tot het belastbare loon behoren – tellen mee.

Aan een bestuurder verstrekte (optierechten op) eigen aandelen zijn op grond van artikel 10, eerste lid, onderdeel j, van de Wet Vpb 1969 sinds 1 januari 2007 al niet meer aftrekbaar van de fiscale winst; de toeneming van de optieverplichting is op grond van jurisprudentie niet aftrekbaar. Dergelijke beloningen, waarvan ter zake van opties in artikel 10a van de Wet LB 1964 is geregeld dat niet de toekenning doch het feitelijk genoten voordeel bij uitoefening tot het loon behoort, vallen derhalve niet onder de aftrekbeperking van het voorgestelde onderdeel k, maar onder onderdeel j.

De budgettaire opbrengst van dit amendement is € 15 miljoen.

Vendrik