Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200831205 nr. 13

31 205
Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2008)

nr. 13
AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIK

Ontvangen 9 november 2007

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel II vervallen de onderdelen D tot en met H.

II

Artikel II, onderdeel N, eerste lid, komt te luiden:

1. De zinsnede «, en derde volzin» vervalt.

III

Artikel VII, onderdeel A, vervalt.

IV

Artikel XXVIII vervalt.

Toelichting

Het voorstel tot afschaffing per 1 januari 2009 van de buitengewone uitgavenregeling vervalt door dit amendement. Tot op heden is niet duidelijk welke regeling ter vervanging van de bu-regeling door de regering wordt voorgesteld. Het afschaffen van de bu-regeling behoort tot nader order dan ook niet aan de orde te zijn.

Vendrik