Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200831205 nr. 10

31 205
Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2008)

nr. 10
NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 2 november 2007

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

1.

Artikel I, onderdeel G, komt te luiden:

G. De in artikel 8.11, tweede lid, derde volzin, en derde lid, onderdelen a tot en met c, genoemde bedragen worden elk verhoogd met € 30.

2.

In artikel VII wordt na onderdeel C een onderdeel ingevoegd, luidende:

CA. In artikel 18h, eerste lid, wordt «de artikelen 18 tot en met 18g» vervangen door: de artikelen 18 tot en met 18ga.

3.

In artikel X wordt na onderdeel D een onderdeel ingevoegd, luidende:

DA. In artikel 15, derde lid, onderdeel d, wordt «of een onderlinge waarborgmaatschappij is» vervangen door: , een onderlinge waarborgmaatschappij of een belastingplichtige als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel d, is.

4.

Na artikel X wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XA

In de Successiewet 1956 wordt in artikel 35b, derde lid, «artikel 2, eerste lid, onderdeel d, van die wet» vervangen door: artikel 2, eerste lid, onderdeel e, van die wet.

5.

Het in artikel XI, onderdeel G, opgenomen artikel 36sf komt te luiden:

Artikel 36sf

1. Het tarief per kilogram bedraagt voor een primaire verpakking die is vervaardigd van:

a. glas: € 0,0456;

b. aluminium en legeringen van aluminium: € 0,5731;

c. overige metalen: € 0,1126;

d. kunststof: € 0,3554;

e. papier en karton: € 0,0641;

f. hout: € 0,0228;

g. een andere materiaalsoort: € 0,1017.

2. Het tarief per kilogram bedraagt voor een secundaire of tertiaire verpakking die is vervaardigd van:

a. glas: € 0,0160;

b. aluminium en legeringen van aluminium: € 0,2011;

c. overige metalen: € 0,0395;

d. kunststof: € 0,1247;

e. papier en karton: € 0,0225;

f. hout: € 0,0080;

g. een andere materiaalsoort: € 0,0357.

6.

In artikel XII, onderdeel D, wordt in het daarin opgenomen artikel 36re, onderdeel a, «Lidstaat» vervangen door: lidstaat.

7.

De in artikel XIV opgenomen tabel wordt vervangen door onderstaande tabel:

ABC
lidonderdeelverhoging
1a0,0160
1b0,2011
1c0,0395
1d0,1247
1e0,0225
1f0,0080
1g0,0357
   
2a0,0160
2b0,2011
2c0,0395
2d0,1247
2e0,0225
2f0,0080
2g0,0357

8.

Artikel XVIII wordt als volgt gewijzigd:

a. Voor onderdeel A wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

OA. In artikel 1, vierde lid, wordt «een geregistreerde personenauto of een geregistreerde bestelauto als bedoeld in artikel 9c» vervangen door «een motorrijtuig als bedoeld in artikel 9c». Voorts wordt «met deze personenauto of met deze bestelauto» vervangen door: met dit motorrijtuig.

b. In onderdeel B, derde lid, wordt «richtlijn 70/156/EEG» vervangen door: richtlijn 70/152/EEG waarbij voor de kampeerauto geldt dat deze voldoet aan de eisen gesteld in artikel 23a van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 en de daarop berustende bepalingen.

c. In onderdeel C wordt artikel 9b als volgt gewijzigd:

1. Aan het tweede lid wordt een nieuwe volzin toegevoegd, luidende: In afwijking in zoverre van de eerste volzin kan bij ministeriële regeling worden toegestaan dat de omvang van de emissie van deeltjes per kilometer op een andere wijze wordt vastgesteld.

2. Onder vernummering van het vierde lid tot vijfde lid wordt na het derde lid een lid ingevoegd, luidende:

4. Voor de toepassing van dit artikel is artikel 9a, vierde lid, van overeenkomstige toepassing.

d. In onderdeel D wordt artikel 9ba als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «240 gram per kilometer» vervangen door «232 gram per kilometer». Voorts wordt «200 gram per kilometer» vervangen door: 192 gram per kilometer.

2. Na het tweede lid wordt een nieuw derde lid toegevoegd, luidende:

3. Voor de toepassing van dit artikel is artikel 9a, vierde lid, van overeenkomstige toepassing.

e. Aan onderdeel E, eerste lid, eerste volzin, wordt voor de punt toegevoegd: en wordt «personenauto of bestelauto» vervangen door «motorrijtuig».

9.

Na artikel XVIII wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XVIIIA

In de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 wordt met ingang van 1 januari 2010 in artikel 9ba, eerste lid, «232 gram per kilometer» vervangen door «222 gram per kilometer». Voorts wordt «192 gram per kilometer» vervangen door: 184 gram per kilometer.

10.

Artikel XXI wordt als volgt gewijzigd:

In de aanhef wordt «1 januari 2009» vervangen door: 1 juli 2008.

11.

Artikel XXIII komt te luiden:

ARTIKEL XXIII

In de Wet op de accijns worden met ingang van 1 januari 2009 in artikel 7, eerste lid, «€ 18,84», «€ 25,11» en «€ 31,40» vervangen door onderscheidenlijk: € 24,49, € 32,64 en € 40,82.

12.

Artikel XXIX wordt als volgt gewijzigd:

a. Onderdeel F, eerste lid, komt te luiden:

1. In de aanhef wordt «na het tweede lid, onder vernummering van het derde lid tot vierde lid» vervangen door: na het derde lid, onder vernummering van het vierde lid tot vijfde lid.

b. Na onderdeel G worden twee onderdelen ingevoegd, luidende:

GA. In artikel XII, onderdeel D, wordt artikel 36rf als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid komt te luiden:

2. Bij op voordracht van Onze Minister vast te stellen algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot de indiening van het verzoek en de wijze waarop kan worden aangetoond dat aan de voorwaarden voor teruggaaf wordt voldaan.

2. Na het tweede lid (nieuw) wordt een lid toegevoegd, luidende:

3. Bij regeling van Onze Minister kunnen nadere regels worden gesteld ten behoeve van de uitvoering van dit artikel.

GB. In artikel XII wordt na onderdeel E een onderdeel toegevoegd, luidende:

F. In artikel 37b, eerste lid, wordt na de zinsnede «36ld, eerste tot en met derde lid» een zinsnede ingevoegd, luidende: , 36rf, eerste lid.

13.

Artikel XXXI wordt als volgt gewijzigd:

a. In het eerste lid vervalt de zinsnede «en artikel XXIX, onderdeel G, eerst toepassing vindt nadat artikel 37a van de Wet belastingen op milieugrondslag bij het begin van het kalenderjaar 2008 is toegepast».

b. Het tweede lid komt te luiden:

2. Artikel XIV vindt eerst toepassing nadat artikel 37a van de Wet belastingen op milieugrondslag bij het begin van het kalenderjaar 2009 is toegepast.

Toelichting

I. ALGEMEEN

Inleiding

De onderhavige nota van wijziging geeft in de eerste plaats uitvoering aan het dekkingsvoorstel in de motie Van Geel c.s.1 door de verhoging van de accijns op (rode) diesel en LPG per 1 januari 2009 achterwege te laten. De budgettaire derving hiervan bedraagt € 90 miljoen. Tevens wordt de CO2-toeslag aangescherpt en de ingangsdatum van de toepassing van de kansspelbelasting op kansspelautomaten vervroegd naar 1 juli 2008.

De aanscherping van de CO2-toeslag is één van de dekkingsmaatregelen in de motie Van Geel c.s., die is ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen en die moet leiden tot een budgettaire opbrengst van € 30 miljoen in 2009 en van € 70 miljoen vanaf 2010. De aanscherping houdt in dat de ondergrens voor de CO2-toeslag lager wordt. De CO2-toeslag zal daarmee van toepassing zijn bij een CO2-uitstoot van meer dan 192 gram/km voor dieselauto’s en meer dan 232 gram/km voor overige personenauto’s. Vanaf 2010 zullen de ondergrenzen worden verlaagd tot 184 gram/km voor een dieselauto respectievelijk 222 gram/km voor overige personenauto’s.

Daarnaast worden in deze nota van wijziging enkele andere aanpassingen op het vlak van de milieudifferentiatie autobelastingen voorgesteld. Deze betreffen:

versnelling van de aanscherping CO2-toeslag conform motie Van Geel c.s.;

kampeerauto’s e.d. uitzonderen van de CO2-toeslag en fijnstofdifferentiatie;

uitbreiding van de vrijstelling in de BPM voor «zero emission auto’s» met «zero emission motorrijwielen».

Bonus-malusregeling

Voor de bonus-malusregeling in de BPM, gebaseerd op de energielabels voor personenauto’s, wordt de labellingnorm voor 2007 ongewijzigd in 2008 voortgezet. De jaarlijkse actualisatie van de labellingnorm wordt achterwege gelaten om de gesignaleerde onbedoelde effecten te voorkomen. Dit houdt in dat personenauto’s die bijvoorbeeld in 2007 in het A-label vielen, ook in 2008 in het A-label vallen. Het besluit etikettering energiegebruik personenauto’s zal daartoe worden aangepast. De hiermee gepaard gaande budgettaire derving van € 26 miljoen. wordt opgevangen door de genoemde aanscherping van de CO2-toeslag te laten ingaan per 1 februari 2008 in plaats van per 1 januari 2009.

Per saldo zullen de ondergrenzen er de komende jaren als volgt uitzien:

Ondergrens CO2-toeslag in gram/km

Brandstof1-2-200820092010 en verder
Benzine232232222
Diesel192192184

Uitzonderen kampeerauto’s

Er is een beperkte groep personenauto’s die in het Besluit etikettering energiegebruik personenauto’s is uitgezonderd van de etikettering voor het energielabel. Deze worden al uitgezonderd van de bonus-malusregeling. Het betreft met name kampeerauto’s. Inmiddels is gebleken dat de omschrijving van kampeerauto’s in het Besluit dermate ruim is dat onbedoeld gebruik van deze uitzondering zou kunnen ontstaan. Daarom wordt voorgesteld dat deze uitzondering ziet op kampeerauto’s in de zin van de motorrijtuigenbelasting. Dit is reeds gecommuniceerd aan de kampeerautobranche.

Voorgesteld wordt deze beperkte groep personenauto’s ook uit te zonderen van de CO2-toeslag en de fijnstofdifferentiatie. Belangrijke redenen hiervoor zijn dat het gangbaar is een nieuwe kampeerauto nu al te kopen terwijl deze vaak pas in het voorjaar wordt geleverd, daarnaast zijn er nog geen kampeerauto’s met lage fijnstofuitstoot leverbaar. Aan de hand van de ontwikkelingen bij deze specifieke groep personenauto’s zal worden bezien of het wenselijk is om deze uitzonderingen na 2008 te laten vervallen. Bedoeling is immers een reductie van de CO2-emissie en van de fijnstofemissie te bewerkstelligen. De kampeerautobranche heeft aangegeven zich op deze vlakken in te spannen.

Vrijstelling BPM zero-emission motorrijwielen

De vrijstelling van BPM voor volledig elektrisch of door middel van een verbrandingsmotor die gevoed wordt door waterstof aangedreven voertuigen geldt thans uitsluitend voor personenauto’s en bestelauto’s. Ten tijde van de invoering van deze vrijstelling viel niet te verwachten dat er op korte termijn een motorrijwiel op de markt zou komen dat van de genoemde aandrijfmethoden gebruik maakt. Inmiddels zijn er signalen dat dit wel het geval is. Aangezien de argumenten voor vrijstelling van «zero emission auto’s» eveneens valide zijn voor «zero emission motorrijwielen» wordt voorgesteld de vrijstelling uit te breiden met deze motorrijwielen.

Tevens wordt in deze nota van wijziging een uitbreiding in de fiscale eenheid voorzien in het licht van de integrale vennootschapbelastingplicht van woningcorporaties.

Tot slot wordt een aantal technische wijzigingen aangebracht, waaronder begrepen een aanpassing van de tarieven voor de verpakkingenbelasting. Deze laatste aanpassing is noodzakelijk nu CE Delft het rapport waar de tarieven mede op zijn gebaseerd, heeft gerectificeerd.

In aanvulling op het budgettaire overzicht opgenomen in tabel 6 van de memorie van toelichting zijn de budgettaire effecten van de maatregelen in deze nota van wijziging hierna opgenomen. Per saldo resteert structureel een lastenverlichting van € 20 miljoen welke wordt gedekt binnen de motie Van Geel c.s.

Maatregelen nota van wijziging Belastingplan 2008 (€ mln, -= lastenverlichting)

Maatregel2008200920102011
Achterwege laten verhoging accijns diesel en LPG -/-90-/-90-/-90
Aanscherpen CO2-toeslag26307070
Bevriezen energielabels BPM-/-26000
Vervroegen toepassing kansspelbelasting kansspelautomaten100000
Totaal100-/-60-/-20-/-20

Vorenstaande maatregelen betreffen tariefmaatregelen zonder administratieve lasten voor bedrijfsleven of burger.

II. ONDERDEELSGEWIJS

Onderdeel 1

Artikel I, onderdeel G (artikel 8.11 van de Wet inkomstenbelasting 2001)

Met deze wijziging wordt een omissie hersteld. Abusievelijk zou op grond van dit onderdeel alleen het in artikel 8.11, tweede lid, derde volzin, Wet IB 2001 opgenomen maximumbedrag voor de reguliere arbeidskorting worden verhoogd met € 30 en niet ook het maximumbedrag voor de arbeidskorting voor ouderen, bedoeld in artikel 8.11, derde lid, onderdelen a tot en met c, Wet IB 2001.

Onderdeel 2

Artikel VII, onderdeel CA (artikel 18h van de Wet op de loonbelasting 1964)

De onderhavige technische wijziging van artikel 18h van de Wet op de loonbelasting 1964 vloeit voort uit het voorgestelde artikel 18ga van de Wet op de loonbelasting 1964, betreffende het aftoppen van pensioengevend loon. Artikel 18h bepaalt aan welke voorwaarden in eigen beheer gehouden pensioenen van directeur-grootaandeelhouders moeten voldoen om te kwalificeren als zuivere pensioenregeling in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964.

Onderdeel 3

Artikel X, onderdeel DA (artikel 15 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969)

Door de reeds in het voorstel van wet opgenomen aanpassingen in artikel 2, eerste en vijfde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt bereikt dat woningcorporaties integraal belastingplichtig worden, ingeval zij op de voet van de Woningwet bij koninklijk besluit zijn toegelaten als instellingen die in het belang van de volkshuisvesting werkzaam zijn (de zogenoemde toegelaten instellingen). In dat opzicht worden zij dus net zo behandeld als bijvoorbeeld nv’s of bv’s, die geacht worden met het gehele vermogen een onderneming te drijven. Doordat deze toegelaten instellingen in vrijwel alle gevallen worden gedreven in de vorm van een stichting of vereniging kunnen zij vanwege hun rechtsvorm echter geen fiscale eenheid vormen met dochtermaatschappijen. Om deze ongelijkheid met nv’s of bv’s op te heffen wordt thans voorgesteld de deelname aan een fiscale eenheid ook mogelijk te maken voor een vereniging of stichting die op de voet van de Woningwet bij koninklijk besluit is toegelaten als instelling die in het belang van de volkshuisvesting werkzaam is.

Onderdeel 4

Artikel XA (artikel 35b van de Successiewet 1956)

Door de reeds in het voorstel van wet opgenomen verlettering van artikel 2, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 moet de verwijzing naar deze bepaling in artikel 35b van de Successiewet 1956 dienovereenkomstig worden aangepast.

Onderdeel 5

Artikel XI, onderdeel G (artikel 36sf van de Wet belastingen op milieugrondslag)

Met deze wijziging wordt het tarief voor de verpakkingenbelasting (opgenomen in artikel 36sf) in overeenstemming gebracht met de rectificatie van het rapport van CE Delft waar de tarieven mede op zijn gebaseerd.

Onderdeel 6

Artikel XII (artikel 36re van de Wet belastingen op milieugrondslag)

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om een redactionele wijziging op te nemen in het in artikel XII, onderdeel D, opgenomen artikel 36re.

Onderdeel 7

Artikel XIV (artikel 36sf van de Wet belastingen op milieugrondslag; verhoging met ingang van 1 januari 2009)

Met deze wijziging wordt de verhoging van het tarief voor de verpakkingenbelasting (opgenomen in artikel 36sf) met ingang van 1 januari 2009, in overeenstemming gebracht met fr rectificatie van het rapport van CE Delft waar de tarieven mede op zijn gebaseerd.

Onderdeel 8, onder a

Artikel XVIII, onderdeel OA (artikel 1 van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992)

De aanpassing in artikel 1 vloeit voort uit het onder de vrijstelling BPM brengen van «zero emission» motorrijwielen en is van technische aard.

Onderdeel 8, onder b

Artikel XVIII, onderdeel B (artikel 9a van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992)

Er is een beperkte groep personenauto’s die in het Besluit etikettering energiegebruik personenauto’s is uitgezonderd van de etikettering voor het energielabel. Deze worden in het vierde lid van artikel 9a uitgezonderd van de bonus-malusregeling. Het betreft bijvoorbeeld kampeerauto’s en gepantserde auto’s. Bij nader inzien blijkt de omschrijving van kampeerauto’s in het Besluit vrij ruim te zijn, een aanhangkeuken en mobiel bed is voldoende. Om onbedoeld gebruik van deze uitzondering te voorkomen, wordt voor kampeerauto’s de voorwaarde gesteld dat het een kampeerauto betreft in de zin van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 en de daarop berustende bepalingen (personenauto waarvan de binnenruimte is ingericht voor het vervoer en verblijf van personen en is voorzien van een vaste kook- en slaapgelegenheid).

Onderdeel 8, onder c

Artikel XVIII, onderdeel C (artikel 9b van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992)

De voorgestelde wijzigingen in artikel 9b in de BPM (fijnstofdifferentiatie voor dieselpersonenauto’s) hebben betrekking op de volgende punten.

De omvang van de emissie van fijn stof moet worden vastgesteld conform de terminologie en de meetmethode van richtlijn 70/220/EEG. Op grond van de voorgestelde wijziging van het tweede lid, van artikel 9b, wordt de mogelijkheid gecreëerd bij ministeriële regeling andere wijzen van vaststelling aan te wijzen. Van deze mogelijkheid kan gebruik worden gemaakt als er zich in de praktijk groepen personenauto’s zonder ETG aandienen waarbij de omvang van de fijnstofemissie weliswaar niet conform de genoemde richtlijn maar wel met een vergelijkbare methodiek is vastgesteld.

Ten tweede zal de fijnstofdifferentiatie niet van toepassing zijn op de beperkte groep personenauto’s die niet onder de bonus-malusregeling van artikel 9a valt zoals bij voorbeeld kampeerauto’s. Daartoe wordt artikel 9a, vierde lid, van overeenkomstige toepassing verklaard.

Onderdeel 8, onder d

Artikel XVIII, onderdeel D (artikel 9ba van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992)

De CO2-toeslag in de BPM geldt voor in absolute zin zeer onzuinige personenauto’s. Voorgesteld wordt de ondergrens voor 2008 te stellen op 192 gram per kilometer voor een dieselpersonenauto en op 232 gram/km voor overige personenauto’s. Vanaf 2010 zullen de ondergrenzen 184 respectievelijk 222 gram/km bedragen (zie artikel XVIIIA).

Voorts zal de CO2-toeslag niet van toepassing zijn op de beperkte groep personenauto’s die niet onder de bonus-malusregeling van artikel 9a valt. Daartoe wordt artikel 9a, vierde lid, van overeenkomstige toepassing verklaard.

Onderdeel 8, onder e

Artikel XVIII, onderdeel E (artikel 9c van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992)

In artikel 9c van de Wet op de belastingen van personenauto’s en motorrijwielen 1992, waarin een vrijstelling geregeld wordt voor zogenoemde «zero-emission vehicles» zijn alleen de personenauto en de bestelauto genoemd. Door deze wijziging worden ook motorrijwielen onder het bereik van de bepaling gebracht.

Onderdeel 9

Artikel XVIIIA (artikel 9ba van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992)

Voorgesteld wordt per 1 januari 2010 de ondergrens van de CO2-toeslag in de BPM met ingang van 1 januari 2010 op 184 gram per kilometer voor een dieselpersonenauto en op 222 gram per kilometer voor overige personenauto’s te stellen.

Onderdeel 10

Artikel XXI (Wet op de kansspelbelasting)

Conform de motie Van Geel c.s. wordt de ingangsdatum van de toepassing van de kansspelbelasting op kansspelautomaten vervroegd naar 1 juli 2008.

Onderdeel 11

Artikel XXIII (artikel 27 van de Wet op de accijns)

Artikel XXIII, onderdeel B, vervalt. Gevolg is dat de verhoging van de accijns van blanke en rode diesel en LPG met ingang van 1 januari 2009 geen doorgang vindt.

Onderdeel 12

Artikel XXIX (samenloopbepaling belastingen op milieugrondslag)

In deze samenloopbepaling worden enkele onjuistheden hersteld.

Onderdeel 13

Artikel XXXI (inwerkingtreding)

Op het moment dat de verhoging van het tarief van de energiebelasting voor elektriciteit voor het gebruik in de eerste schijf in werking treedt (per 1 juli 2008), heeft de jaarlijkse indexatie reeds plaatsgevonden (per 1 januari 2008). Bij de inwerkingtredingbepaling hoeft daarom niet vermeld te worden dat de verhoging eerst toepassing vindt nadat de jaarlijkse indexatie heeft plaatsgehad. De wijziging onder a strekt ertoe de betreffende vermelding in het eerste lid te laten vervallen.

De wijziging van het tweede lid (onder b) vloeit voort uit het laten vervallen van artikel XXIII, onderdeel B, en is van technische aard.

De staatssecretaris van Financiën,

J. C. de Jager


XNoot
1

Kamerstukken II 2007/08, 31 200, nr. 16.