Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200831201 nr. 3

31 201
Trendnota Arbeidszaken Overheidspersoneel 2008

nr. 3
BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 september 2007

Hierbij bied ik u, namens het kabinet, de nota Vernieuwing Rijksdienst aan1. In deze nota worden de plannen van het kabinet voor de vernieuwing van de rijksdienst voor deze kabinetsperiode uiteengezet. Deze brief is eveneens aangeboden aan de Eerste Kamer der Staten Generaal.

Het kabinet heeft met het programma Vernieuwing Rijksdienst concrete plannen gemaakt om de rijksdienst te vernieuwen. Deze plannen geven uitwerking aan pijler 6 «de overheid als bondgenoot en een dienstbare publieke sector» van het Coalitieakkoord.

De overheid schept randvoorwaarden, zodat de samenleving zoveel mogelijk de ruimte krijgt om maatschappelijke problemen zelf op te lossen. De overheid stelt zich als bondgenoot op, werkt vanuit vertrouwen en bejegent burgers op een respectvolle manier. Omgekeerd mag de overheid ook vertrouwen van de burgers krijgen. Een dienstbare overheid stelt burgers centraal en is een organisatie waarin burgers zich herkennen. Deze dienstbare overheid werkt op basis van vertrouwen door haar respectvolle werkwijze en goede dienstverlening. De dienstbare overheid is ook een slagvaardige organisatie die met minder mensen en meer kwaliteit levert. Het kabinet wil met het programma Vernieuwing Rijksdienst, zoals verwoord in de nota, werken aan deze overheid.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.