Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200831200-XV nr. 61

31 200 XV
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2008

nr. 61
BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 december 2007

Bijgaand treft u de Najaarsrapportage cao-afspraken 20071 aan zoals deze door mijn ministerie is opgesteld.

In deze rapportage wordt voor het jaar 2007 de stand van zaken gegeven ten aanzien van de volgende onderwerpen: contractlonen, flexibele beloning, loondoorbetaling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, nieuwe ziektekostenstelsel, werkgeversbijdrage levensloop, (re-) integratie, employability en werkgelegenheid.

Tevens stuur ik u ter informatie de volgende onderzoeksrapporten met betrekking tot de thema’s cao en arbeidsverhoudingen:

– Cao-afspraken arbeid en zorg 20071

– AVON-monitor 20071

– Arbeidsvoorwaardenontwikkelingen in 20061.

Voor een overzicht van de onderzoeksresultaten verwijs ik u naar de samenvatting in de respectievelijke rapportages.

Het tweede onderzoek, de AVON-monitor 2007, is uitbesteed omdat dit type onderzoek niet intern kan worden verricht. De met dit onderzoek gemoeide kosten bedragen € 108 270.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.