Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200831200-XIV nr. 157

31 200 XIV
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2008

nr. 157
BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT EN STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 december 2007

Hierbij sturen wij u het evaluatierapport van de btw-regeling sierteeltproducten.1 Dit rapport geeft gevolg aan de periodieke evaluatieverplichting van de belastinguitgaven op grond van de Regeling Prestatiegegevens en Evaluatieonderzoek. In de evaluatie is de effectiviteit en efficiëntie van de btw-regeling voor sierteeltproducten onderzocht. Het rapport is opgesteld door de Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR-LEI) en begeleid door de ministeries van LNV en Financiën.

Het verlaagde btw-tarief voor sierteeltproducten is destijds op initiatief van de Tweede Kamer ingesteld om bloemen en planten betaalbaar te houden voor lage inkomensgroepen en om omzet en werkgelegenheid in de tuinbouw te stimuleren. De Nederlandse sierteeltproductie is een belangrijke economische sector met een productiewaarde van € 4,8 miljard en een werkgelegenheid van bijna 70 000 arbeidsplaatsen. Tachtig procent van de productie wordt geëxporteerd met een exportwaarde van € 6,1 miljard. Het budgettaire beslag van het verlaagde btw-tarief voor sierteeltproducten wordt geraamd op circa € 155 miljoen voor 2005.

Wat betreft de doelmatigheid en doeltreffendheid van de btw-regeling trekken de LEI-onderzoekers de volgende conclusies:

• Veranderingen in de btw-regeling voor sierteeltproducten hebben weinig effect op de doelmatigheid in de bedrijfsvoering (administratieve lasten);

• Uit de statistische analyse blijkt dat de consumentenvraag naar sierteeltproducten gevoelig is voor veranderingen in de consumentenprijs, met name voor de lage inkomens. Een prijsstijging voor kamerplanten en bloemen van 1% leidt tot een daling van de vraag van 1,13%, terwijl een prijsstijging van tuinproducten van 1% leidt tot een daling van de vraag met 1,5%;

• Het rapport laat echter geen harde conclusies toe over de mate waarin veranderingen van het btw-tarief voor sierteeltproducten worden doorberekend in de consumentenprijs. Het onderzoek veronderstelt dat btw-veranderingen volledig worden doorberekend aan de consument;

• Gelet op de grote exportoriëntatie van de sierteeltsector, is de betekenis van de Nederlandse btw-regeling voor de sector beperkt. Dit verandert evenwel indien een overgang van een verlaagd btw-tarief naar het normale btw-tarief voor sierteeltproducten navolging krijgt in het buitenland. In dat geval is er een veel groter effect voor de sierteeltsector;

• De onderzoekers berekenen voor de sector en aanverwante sectoren dat een overgang alleen in Nederland naar het normale btw-tarief voor sierteeltproducten leidt tot een omzetdaling van € 235 miljoen en een verlies aan arbeidsplaatsen voor 3515 personen. Indien de btw-verhoging voor sierteeltproducten navolging krijgt in het buitenland leidt dit in Nederland tot een omzetdaling van € 800 miljoen en een werkgelegenheidsverlies van 7710 arbeidsplaatsen. Een integrale berekening voor de hele Nederlandse economie is niet beschikbaar.

De internationale context in aanmerking nemend, is het kabinet van mening dat de btw-regeling voor sierteeltproducten doelmatig en doeltreffend is. Het rapport geeft het kabinet thans geen aanleiding tot afschaffing van het verlaagde btw-tarief voor de sierteeltproducten.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

De staatssecretaris van Financien,

J. C. de Jager


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer