31 200 XI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2008

nr. 44
MOTIE VAN HET LID SAMSOM C.S.

Voorgesteld 7 november 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

gehoord de beraadslaging over het dilemma van het streven naar een duurzame wereld aan de ene kant en ons gezamenlijke dagelijkse consumptiepatroon aan de andere kant;

overwegende, dat wij met wetgeving, convenanten, normering en fiscale prikkels veel kunnen bereiken, maar dat uiteindelijk meer nodig is om maatschappelijk verantwoorde consumptie te realiseren;

overwegende, dat daarvoor ook nodig is dat mensen duurzaam «verleid» worden tot meer bewust gedrag;

constaterende, dat de minister van VROM terecht heeft aangegeven, dit vraagstuk niet via een klassieke beleidsnota te lijf te willen gaan;

overwegende, dat er vele andere mogelijkheden zijn om antwoorden te formuleren op dit dilemma, waarbij ook scholen, ngo’s en bedrijven betrokken kunnen worden;

verzoekt de regering het initiatief te nemen om – in samenwerking met de Kamer – op zoek te gaan naar mogelijkheden waarop het maatschappelijk debat over deze beweging gefaciliteerd kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Samsom

Spies

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Van der Staaij

Duyvendak

Naar boven