Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200831200-VI nr. 49

31 200 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2008

nr. 49
MOTIE VAN HET LID VAN VELZEN

Voorgesteld 15 november 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat reclasseringsmedewerkers op grond van de huidige regels vooral «producten» moeten leveren, «productietikken» moeten maken, en alleen declarabele activiteiten kunnen verrichten;

overwegende, dat bepaalde reclasseringsactiviteiten die als zeer nuttig, recidiveverminderend, en in het belang van goed en effectief toezicht dan wel een soepele terugkeer van de ex-gedetineerde in de samenleving worden beschouwd niet worden vergoed;

overwegende, dat de druk om productietikken te maken en de daarmee gepaard gaande verantwoordingsplicht de reclasseringsmedewerkers onnodig belemmert in hun werkzaamheden;

verzoekt de regering gedurende een afgebakende periode in één arrondissement de reclassering bij wijze van experiment de ruimte te geven, bijvoorbeeld door de helft van het reclasseringsbudget ter vrije besteding beschikbaar te stellen, om te onderzoeken wat de resultaten zijn van dit experiment en de uitkomsten van dit onderzoek aan de Kamer te zenden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Velzen