Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200831200 nr. 50

31 200
Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

nr. 50
MOTIE VAN HET LID VAN DER VLIES

Voorgesteld 3 oktober 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering voornemens is, de fiscale aftrek van adoptiekosten te laten vervallen;

overwegende, dat dit tot een onevenredige kostenverhoging voor aspirant-adoptieouders zal leiden en bovendien niet spoort met de positieve houding die in het coalitieakkoord wordt verwoord ten aanzien van de verruiming van adoptiemogelijkheden;

verzoekt de regering van deze maatregel af te zien, dan wel tegelijkertijd een gelijkwaardig alternatief voor de fiscale aftrekmogelijkheid te bieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Vlies