31 144
Europese aanbestedingsregels

nr. 7
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 november 2008

Tijdens het spoeddebat op 31 januari jl. (Handelingen der Kamer II, vergaderjaar 2007–2008, nr. 48, blz. 3593–3602) over de stichting Het Expertise Centrum (HEC) en de stichting ICTU heb ik u toegezegd terug te zullen komen op de relatie van de stichting HEC met de overheid.

Van een onafhankelijke contra-expertise door de stichting HEC kan soms niet meer worden gesproken omdat de stichting HEC te nauw betrokken is bij de ontwikkeling van programma’s zelf. Contra-expertise moet dan worden gezocht bij andere partijen, wat tot nu toe niet tot problemen heeft geleid, want de markt heeft zich inmiddels voldoende ontwikkeld.

De noodzaak om het HEC nauw verbonden te laten zijn met de (Rijks)overheid is hierdoor komen te vervallen. Ik ben daarom van mening dat de vergaande bemoeienis met het benoemen van leden van het bestuur en wijziging van de statuten van de stichting HEC niet meer opportuun is.

Ook het bestuur van de stichting HEC bezint zich momenteel of en hoe men zich meer op de markt zal richten en een (vergaand) samenwerkingsverband zal aangaan met een of meerdere marktpartij(en) om zodoende een grotere omvang in omzet, personeelsbezetting, en dergelijke, te krijgen en wel zodanig dat die voldoen aan de door de aanbestedende diensten gestelde eisen bij de Europese Aanbestedingen.

Om samenwerking tussen de stichting HEC en een marktpartij mogelijk te maken is het voor de onderhandelingspositie van de stichting HEC beter de statuten van de stichting grotendeels te wijzigen, waardoor mijn betrokkenheid bij de stichting wordt beperkt tot een minimum.

Tevens ben ik voornemens de door mij benoemde bestuursleden terug te trekken uit het bestuur van de stichting HEC. Ik ben hierover in overleg met het bestuur van de stichting HEC.

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Th. B. Bijleveld-Schouten

Naar boven