31 142 Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet

Nr. 52 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 september 2015

Hierbij bied ik u een afschrift1 aan van een evaluatieadvies van de Kiesraad inzake de Eerste Kamerverkiezing van 26 mei jl. Ook van mijn reactie op dit advies, die ik bij brief van heden aan de Kiesraad heb verzonden, stuur ik u hierbij een afschrift2.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven