31 135 Plan van Scholen

Nr. 64 MOTIE VAN DE LEDEN BISSCHOP EN BRUINS

Voorgesteld 31 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat kennisgevingen van een beroep op vrijstelling van de leerplicht op basis van de Leerplichtwet dient te gebeuren volgens een wettelijk vastgesteld model, waarin met betrekking tot thuisonderwijs de verklaring is opgenomen dat ouders overwegend bezwaar hebben tegen alle scholen binnen redelijke afstand van de woning;

constaterende dat verschillende gemeenten in afwijking van de modelverklaring verdergaande eisen stellen en dat ouders hierdoor niet alleen met rechtsongelijkheid, maar zelfs met strafrechtelijke vervolging geconfronteerd worden;

verzoekt de regering, gemeenten en het Openbaar Ministerie te informeren over het wettelijk vastgestelde model dat voor een beroep op vrijstelling gebruikt dient te worden zolang de beoogde wijziging van de Leerplichtwet niet in werking is getreden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bisschop

Bruins

Naar boven