31 125 Defensie Industrie Strategie

Nr. 92 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE EN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 november 2018

Hierbij bieden wij u – mede namens de Staatssecretaris van Defensie – de Defensie Industrie Strategie aan1. In 2007 is voor de eerste keer een Defensie Industrie Strategie (DIS) verschenen (Kamerstuk 31 125, nr. 1). In 2013 is deze geactualiseerd (Kamerstuk 31 125, nr. 20). De markt voor de defensie- en veiligheidsgerelateerde industrie staat niet stil en ook de internationale veiligheidscontext is aan beweging onderhevig. Er moet een balans worden gevonden tussen het belang van internationale samenwerking en een level playing field op de defensiemarkt enerzijds en het borgen van de wezenlijke belangen van nationale veiligheid anderzijds. In de DIS 2018 is deze balans gevonden. De herziene DIS geeft aan welke kennis, technologie en industriële capaciteiten zoveel als mogelijk nationaal moeten worden verankerd om de wezenlijke belangen van nationale veiligheid te kunnen beschermen. Ook geeft deze DIS aan waar we internationaal kunnen samenwerken en op welke wijze Nederland een hoogwaardige bijdrage kan leveren aan de Europese veiligheid.

De Minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven