31 125 Defensie Industrie Strategie

Nr. 122 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 november 2022

Defensie moet de oorlog van vandaag en morgen kunnen winnen. Wetenschap en technologie maken meer en meer het verschil; kennisontwikkeling en innovatie geven de doorslag. Defensie gaat haar innoverend vermogen de komende jaren daarom stevig versterken. Dat doen we in nauwe samenwerking met bedrijfsleven en kennisinstellingen, samen met onze bondgenoten en partners. Hierbij bied ik u de uitvoeringsagenda Innovatie en Onderzoek aan, waarin is beschreven hoe deze versterking vorm gaat krijgen.

De uitvoeringsagenda Innovatie en Onderzoek is tot stand gekomen in een periode van ingrijpende veranderingen. De Russische invasie in Oekraïne is daar een voorbeeld van, evenals de assertieve opstelling van China. De wijze van oorlogvoering verandert van karakter. Informatie en cybermiddelen worden steeds vaker als wapen gebruikt. De inzet van onbemande wapensystemen, zoals drones, en robots stelt nieuwe eisen aan onze krijgsmacht. Intussen gaat de mondiale technologische competitie onverminderd door, in het bijzonder waar het gaat om baanbrekende toepassingen van onder meer kunstmatige intelligentie, kwantumtechnologie, batterij- en nanotechnologie en bio- en gentechnologie.

Defensie kan bij deze ontwikkeling niet achterblijven en gaat dan ook meer investeren in Research & Technology (lang-cyclisch innoveren) en kort-cyclisch innoveren. Deze uitvoeringsagenda en de daaraan verbonden investeringen hangen samen met de Defensie Industrie Strategie (DIS). Hoewel de in de DIS beschreven ambitie actueel blijft, vraagt deze tijd om actieve (internationale) industriepolitiek. Deze bredere context wordt geschetst in de Kamerbrief «Defensie Industrie Strategie in een nieuwe geopolitieke context».

De verschillende maatregelen die met deze uitvoeringsagenda worden uitgewerkt, passen in die context. De maatregelen zijn namelijk gericht op de versterking en de positionering van Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven nationaal en internationaal. Met de extra investeringen in Research & Technology versterken we bestaande instrumenten van de DIS. Zo komt er voor bedrijven meer geld beschikbaar voor technologieontwikkelingsprojecten, met gebruikmaking van bij TNO, NLR en Marin opgebouwde kennis. De investeringen in kort-cyclisch innoveren dragen bij aan de versterking van de NLDTIB. Door het versterken en oprichten van innovatiecentra krijgt de samenwerking met de innovatiepartners van Defensie een stevige grondslag en continuïteit. In het bijzonder het MKB en startups zijn hierbij gebaat, vanwege het kort-cyclisch karakter van concept development & experimentation.

Deze uitvoeringsagenda onderstreept het streven van Defensie om nauwer samen te werken met onze kennis- en innovatiepartners, nationaal en internationaal. Nederland onderschrijft de noodzaak tot nauwere Europese samenwerking bij de ontwikkeling van hoogwaardige militaire capaciteiten. De meeste Europese partners gaan, net als Nederland, meer investeren in nieuwe capaciteiten, waarbij zij hun eigen kennisinstellingen en bedrijven inschakelen. Geen enkel land kan echter alles zelf doen. Versterking van de Europese Defensie en Technologische basis is daarom noodzakelijk. Gebruikmakend van dit momentum ontstaan er op Europees niveau kansen voor de Nederlandse kennis- en innovatiepartners van Defensie.

Deze uitvoeringsagenda brengt focus en richting aan. Defensie gaat extra investeren in haar Research & Technology gebieden. Zowel in de breedte, indachtig de brede kennis- en innovatiebehoefte van Defensie, als gericht op een aantal technologische speerpunten waarmee we militair en technologisch in de toekomst kunnen (blijven) meedoen in de top. De uitvoeringsagenda zet uiteen hoe we het innoverend vermogen van Defensie de komende jaren gaan versterken, wat we daarmee willen bereiken en met wie we dat gaan doen.

Deze uitvoeringsagenda is nadrukkelijk een startpunt waarmee Defensie samen met partners de komende tijd verder aan de slag gaat om te komen tot verdere uitwerking en aanscherping. Deze uitvoeringsagenda is dan ook bedoeld als uitnodiging aan onze kennis- en innovatiepartners om de samenwerking met Defensie de komende jaren nader vorm te geven. Zij zijn onmisbaar voor het innoverend vermogen van Defensie en de vernieuwing van de krijgsmacht.

De Staatssecretaris van Defensie, C.A. van der Maat

Naar boven