31 121
Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met richtlijn nr. 2006/112/EG van de Raad van de Europese Unie van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PbEU L 347) (aanpassing aan de BTW-richtlijn 2006)

nr. 4
OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET EN VAN DE MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS VOORGELEGD AAN DE RAAD VAN STATE EN VOORZOVER NADIEN GEWIJZIGD

I. VOORSTEL VAN WET

1. Artikel I, onderdeel G, omvatte oorspronkelijk de in onderdeel H van dat artikel opgenomen wijziging van artikel 21 van de Wet op de omzetbelasting 1968.

2. In artikel I waren de onderdelen I tot en met N oorspronkelijk geletterd H tot en met M.

II. MEMORIE VAN TOELICHTING

In het onderdeel «Artikelen» werd artikel I, onderdeel J, oorspronkelijk aangeduid als artikel I, onderdeel I, en werd artikel I, onderdeel M, oorspronkelijk aangeduid als artikel I, onderdeel L.

Naar boven