31 121
Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met richtlijn nr. 2006/112/EG van de Raad van de Europese Unie van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PbEU L 347) (aanpassing aan de BTW-richtlijn 2006)

nr. 2
VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de Wet op de omzetbelasting 1968 dient te worden aangepast ter uitvoering van artikel 412 van richtlijn nr. 2006/112/EG van de Raad van de Europese Unie van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PbEU L 347), alsmede ter zake van de intrekking van richtlijn nr. 77/388/EEG ingevolge artikel 411 van eerstgenoemde richtlijn;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet op de omzetbelasting 1968 wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 1a, eerste lid, wordt gewijzigd als volgt:

1. In onderdeel a wordt «de in artikel 24 van de Zesde Richtlijn bedoelde vrijstellingsregeling» vervangen door: de in de artikelen 282 tot en met 292 van de BTW-richtlijn 2006 bedoelde vrijstellingsregeling.

2. In onderdeel d wordt «in artikel 26 bis, B en C, van de Zesde Richtlijn» vervangen door: in de artikelen 312 tot en met 325 en 333 tot en met 340 van de BTW-richtlijn 2006.

B

Artikel 2a, eerste lid, wordt gewijzigd als volgt:

1. Onderdeel a komt te luiden:

a. BTW-richtlijn 2006: richtlijn nr. 2006/112/EG van de Raad van de Europese Unie van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PbEU L 347);.

2. In onderdeel b wordt «Europese Economische Gemeenschap» vervangen door: Europese Gemeenschap.

3. Onderdeel c komt te luiden:

c. Gemeenschap: het geheel van de grondgebieden van de lid-staten zoals die gebieden zijn omschreven in artikel 5, onder 2, van de BTW-richtlijn 2006, met dien verstande dat ook het Vorstendom Monaco en het eiland Man worden behandeld als gebied van de Franse Republiek respectievelijk het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en dat ook de zones Akrotiri en Dhekelia van Cyprus, die onder de soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland vallen, worden behandeld als gebied van de Republiek Cyprus;.

4. In onderdeel e wordt voor de puntkomma aan het slot ingevoegd:

, kolen als bedoeld in artikel 20, onderdeel a, van de Wet belastingen op milieugrondslag, alsmede aardgas en overige gassen als bedoeld in artikel 36a, eerste lid, onderdeel m, onderscheidenlijk n, van de Wet belastingen op milieugrondslag in verbinding met artikel 36b, tweede lid, van die wet, maar met uitzondering van gas dat wordt geleverd via het aardgasdistributiesysteem.

5. In onderdeel g wordt «artikel 22, lid 1, onder c, en lid 10, van de Zesde Richtlijn» vervangen door: artikel 214 van de BTW-richtlijn 2006.

6. In onderdeel q wordt «bijlage L van de Zesde Richtlijn» vervangen door: bijlage II van de BTW-richtlijn 2006.

7. Aan het lid wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel q door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

r. normale waarde:

1°. het volledige bedrag, de omzetbelasting niet daaronder begrepen, dat de afnemer van goederen of diensten, om de desbetreffende goederen of diensten op dat tijdstip te verkrijgen, in dezelfde handelsfase als waarin de goederen worden geleverd of de diensten worden verricht, op het tijdstip van die levering of van die verrichting en bij vrije mededinging daarvoor zou moeten betalen aan een zelfstandige leverancier of dienstverrichter in Nederland;

2°. indien geen vergelijkbare levering of verrichting als bedoeld onder 1° voorhanden is:

– met betrekking tot goederen: een waarde die niet lager is dan de aankoopprijs van de goederen of van soortgelijke goederen of, indien er geen aankoopprijs is, dan de kostprijs, berekend op het tijdstip waarop de levering wordt verricht;

– met betrekking tot diensten: een waarde die niet lager is dan de door de ondernemer voor het verrichten van de dienst gemaakte uitgaven.

C

Artikel 5a wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt «artikel 26 bis, B en C, van de Zesde Richtlijn» vervangen door: de artikelen 312 tot en met 325 en 333 tot en met 340 van de BTW-richtlijn 2006.

2. In het tweede lid wordt «artikel 28 ter, B, lid 1, eerste gedachtenstreep, van de Zesde Richtlijn» vervangen door: artikel 33, lid 1, onder a, van de BTW-richtlijn 2006.

D

In artikel 6a, derde lid, onderdeel c, wordt «de plaats waar de prestaties worden verricht» vervangen door: de plaats waar de onderliggende prestaties overeenkomstig deze wet worden verricht.

E

In artikel 8, vierde lid, vervalt de tweede volzin.

F

In artikel 15, tweede lid, onderdeel b, wordt «de artikelen 14, lid 1, onder g en i, en 15 van de Zesde Richtlijn» vervangen door: de artikelen 143, onder f, g, h en i, 144 en 146 tot en met 153 van de BTW-richtlijn 2006.

G

In artikel 17e, onderdeel a, wordt «in het binnenland» vervangen door: in Nederland.

H

In artikel 21, onderdeel c, wordt «in het binnenland» vervangen door: in Nederland.

I

In artikel 28b, tweede lid, onderdeel e, wordt «artikel 26 bis, B, lid 2, tweede, derde of vierde gedachtenstreep, van de Zesde Richtlijn» vervangen door: artikel 314, onder b, c of d, van de BTW-richtlijn 2006.

J

In artikel 28o wordt «waarde» vervangen door: normale waarde.

K

In artikel 28r, derde lid, onderdeel c, wordt «Zesde Richtlijn» vervangen door: BTW-richtlijn 2006.

L

In artikel 35a, tweede lid, wordt «artikel 11, onderdeel C, punt 2, van de Zesde Richtlijn» vervangen door: artikel 91 van de BTW-richtlijn 2006.

M

Artikel 37a, tweede lid, komt te luiden:

2. In de lijst wordt opgave verlangd van de gegevens, bedoeld in de artikelen 264 en 265 van de BTW-richtlijn 2006.

N

Tabel II, onderdeel a, wordt gewijzigd als volgt:

1. In post 6, bijzondere bepaling, wordt «artikel 28 bis, lid 1, onder a, tweede alinea, van de Zesde Richtlijn» vervangen door: artikel 3, lid 1, van de BTW-richtlijn 2006.

2. In post 8, onder a en b, wordt «artikel 16, lid 1, A en B, onder e, van de Zesde Richtlijn» vervangen door: artikel 157, lid 1, onder a en b, van de BTW-richtlijn 2006.

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2008.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Staatssecretaris van Financiën,

Naar boven