Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200831094 nr. 16

31 094
Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag houdende vervanging van de no-claimteruggave door een verplicht eigen risico

nr. 16
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KANT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 12

Ontvangen 26 september 2007

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel N, artikel 118a, eerste lid, komt te luiden:

1. Verzekerden van achttien tot en met vierenzestig jaar met meerjarige, onvermijdbare zorgkosten, behorende tot bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen groepen en verzekerden van vijfenzestig jaar of ouder, hebben krachtens het Centraal Administratiekantoor voor het einde van het kalenderjaar recht op een jaarlijkse uitkering ter hoogte van het bedrag genoemd in artikel 18a, eerste lid, verminderd met het geraamde gemiddelde bedrag dat een verzekerde die geen recht heeft op de in dit lid bedoelde uitkering naar verwachting in het daaropvolgende jaar ingevolge artikel 18a betaalt.

Toelichting

Dit amendement beoogt ouderen, die gemiddeld hogere zorgkosten hebben, te ontzien voor het eigen risico.

Kant