Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200831094 nr. 15

31 094
Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag houdende vervanging van de no-claimteruggave door een verplicht eigen risico

nr. 15
AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT C.S.

Ontvangen 26 september 2007

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

I

In onderdeel D worden aan artikel 18a twee leden toegevoegd, luidende:

5. Rekeningen voor kosten van zorg of overige diensten worden slechts op het verplicht eigen risico in mindering gebracht, indien deze door de zorgverzekeraar zijn ontvangen voor een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen dag van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarop het verplicht eigen risico betrekking heeft.

6. Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald op welke wijze het verplicht eigen risico in mindering wordt gebracht.

II

Onderdeel O wordt vervangen door:

O

Artikel 124 komt te luiden:

Artikel 124

De voordracht voor een krachtens de artikelen 11, derde of vierde lid, 18a, vijfde en zesde lid, 20, eerste en tweede lid, en 32, tweede lid, vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

Dit amendement regelt twee zaken.

Ten eerste regelt het dat een Eigen Risico zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een jaar in rekening moet worden gebracht. De indiener acht de oorspronkelijke termijn in het wetsvoorstel, 5 jaar, veel te ruim. Er zou dan geen enkele relatie meer zijn tussen behandeling en betaling.

Wel heeft de regering de bevoegdheid om middels AMvB nadere regels te stellen. Hierbij kan gedacht worden aan declaraties die bewust te laat worden ingediend door de verzekerde. Op die manier kan hij natuurlijk niet onder het Eigen Risico uitkomen. Ook de situatie van beëindiging van de verzekering wegens emigratie en overlijden vereist een vlotte afhandeling.

Ten tweede regelt dit amendement de parlementaire betrokkenheid bij de vaststelling van de betalingstermijnen en bij het maken van uitzonderingen op het Eigen Risico, het regelen van partiele betalingen en het beleid van voorkeursaanbieders door verzekeraars.

Dit beoogde de Kamer bij de invoeringen van de Zvw ook voor de no claim (amendement Rouvoet 29 763, nr. 27) en deze zelfde parlementaire betrokkenheid dient ook geregeld te worden voor het eigen risico.

Omtzigt

Van der Veen

Wiegman-van Meppelen Scheppink