Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200831086 nr. 10

31 086
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn markten voor financiële instrumenten (Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten)

nr. 10
TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 28 september 2007

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

1

Onder vernummering van de onderdelen vier tot en met vijftien tot vijf tot en met zestien, wordt in artikel I, onderdeel A, een onderdeel ingevoegd, luidende:

4. In de definitie van effect vervalt in onderdeel a de zinsnede «, niet zijnde een recht van deelneming in een beleggingsinstelling dat op verzoek van de deelnemers ten laste van de activa direct of indirect wordt ingekocht of terugbetaald».

2

In onderdeel UU vervallen onderdeel 1 en de aanduiding «2» voor de resterende tekst.

3

Onderdeel CCC wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «2.» geplaatst.

2. Er wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

1. Artikel 4:16, tweede lid, komt te luiden:

2. Een beheerder of beleggingsonderneming besteedt bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen werkzaamheden niet uit.

4

Onderdeel FFF komt te luiden:

FFF

Artikel 4:19 komt te luiden:

Artikel 4:19

1. Een financiële onderneming draagt er zorg voor dat de door of namens haar verstrekte of beschikbaar gestelde informatie ter zake van een financieel product, financiële dienst of nevendienst, waaronder reclame-uitingen, geen afbreuk doet aan ingevolge dit deel te verstrekken of beschikbaar te stellen informatie.

2. De door een beleggingsonderneming aan cliënten of potentiële cliënten verstrekte informatie is correct, duidelijk en niet misleidend. De vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op informatie die ingevolge deze afdeling is verstrekt door een financiële onderneming die geen beleggingsonderneming is.

3. De financiële onderneming draagt er zorg voor dat het commerciële oogmerk van de verstrekte of beschikbaar gestelde informatie als zodanig herkenbaar is.

4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot het tweede lid, voor zover de informatie, bedoeld in dat lid, verstrekt wordt in het kader van het verlenen van beleggingsdiensten.

5

Onderdeel RRR wordt als volgt gewijzigd:

Onderdeel 1 komt als volgt te luiden:

1. In het eerste lid wordt na «beleggingsonderneming» ingevoegd «, met inbegrip van haar bestuurders, werknemers en verbonden agenten of een persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks is verbonden door een zeggenschapsband,», en wordt na «voorkomen» ingevoegd «en beheren».

6

In onderdeel XXX wordt aan artikel 4:91c een lid toegevoegd, luidende:

5. Het eerste lid is niet van toepassing ten aanzien van rechten van deelneming in een beleggingsinstelling die op verzoek van de houder ten laste van de activa direct of indirect worden ingekocht of terugbetaald.

7

In onderdeel XXX en onderdeel YYY wordt aan artikel 4:91d onderscheidenlijk 4:91g een lid toegevoegd, luidende:

6. Het eerste lid is niet van toepassing ten aanzien van rechten van deelneming in een beleggingsinstelling die op verzoek van de houder ten laste van de activa direct of indirect worden ingekocht of terugbetaald.

8

In onderdeel YYY wordt aan artikel 4:91l een lid toegevoegd, luidende:

4. Het eerste lid is niet van toepassing ten aanzien van rechten van deelneming in een beleggingsinstelling die op verzoek van de houder ten laste van de activa direct of indirect worden ingekocht of terugbetaald.

9

In onderdeel BBBB wordt aan artikel 5:32j en 5:32k telkens een lid toegevoegd, luidende:

6. Het eerste lid is niet van toepassing ten aanzien van rechten van deelneming in een beleggingsinstelling die op verzoek van de houder ten laste van de activa direct of indirect worden ingekocht of terugbetaald.

10

In onderdeel TTTT wordt de zinsnede «5:59, eerste lid» vervangen door: 5:59, eerste lid, eerste en tweede volzin, zevende lid.

11

Artikel AAAA1 vervalt.

12

In onderdeel WWWW wordt de zinsnede «5:59, eerste lid» vervangen door: 5:59, zevende lid.

B

Artikel II wordt als volgt gewijzigd:

In onderdeel O wordt de zinsnede «artikel 1, onderdeel b, onder 1°» vervangen door: artikel 1, onderdeel b, onder 2°.

C

Artikel III wordt als volgt gewijzigd:

1

Na onderdeel D worden drie artikelen toegevoegd, luidende:

E

Indien het bij koninklijke boodschap van 3 juli 2007 ingediende voorstel van wet houdende regels tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 december 2004 betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (Kamerstukken II 2006/07, 31 093, nr. 2), tot wet is verheven of wordt verheven, en artikel I, onderdeel G, van dat wetsvoorstel eerder in werking is getreden of treedt dan artikel I, onderdeel A, onder 10, van deze wet, wordt in artikel 5:25i, zesde lid, van de Wet op het financieel toezicht de zinsnede «een markt in financiële instrumenten, niet zijnde een gereglementeerde markt, waarvan de houder een erkenning heeft als bedoeld in artikel 5:26, eerste lid» vervangen door: een multilaterale handelsfaciliteit waarvoor een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 is verleend.

F

1. Indien het bij koninklijke boodschap van 3 juli 2007 ingediende voorstel van wet houdende regels tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 december 2004 betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (Kamerstukken II 2006/07, 31 093, nr. 2), tot wet is verheven of wordt verheven, en artikel I, onderdeel J, van die wet eerder in werking is getreden of treedt dan artikel I, onderdeel QQQQ, van deze wet, vervalt in artikel I, onderdeel QQQQ, van deze wet de zinsnede «5:59, eerste lid».

2. Indien het in het eerste lid bedoelde voorstel van wet tot wet is verheven of wordt verheven, en artikel I, onderdeel J, van die wet eerder in werking is getreden of treedt dan artikel I, onderdeel TTTT, van deze wet, wordt in artikel I, onderdeel TTTT, van deze wet de zinsnede «5:59, eerste lid, eerste en tweede volzin en zevende lid« vervangen door: 5:59, eerste lid.

3. Indien het in het eerste lid bedoelde voorstel van wet tot wet is verheven of wordt verheven, en artikel I, onderdeel J, van die wet eerder in werking is getreden of treedt dan artikel I, onderdeel WWWW, van deze wet, wordt in artikel I, onderdeel WWWW, van deze wet de zinsnede «artikel 5:59, zevende lid» vervangen door: artikel 5:59, eerste lid.

G

Indien het bij koninklijke boodschap van 3 juli 2007 ingediende voorstel van wet houdende regels tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 december 2004 betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (Kamerstukken II 2006/07, 31 093, nr. 2), tot wet is verheven of wordt verheven, en artikel IV, van die wet eerder in werking is getreden of treedt dan artikel II, onderdeel O, van deze wet, wordt in artikel II, onderdeel O, van deze wet, de zinsnede «In artikel 1, onderdeel b, onder 2°» vervangen door: In artikel 1, onderdeel b, onder 1°.

Toelichting

Artikel I

1

Deze bepaling wijzigt de definitie van «effect». De implementatie van artikel 4, eerste lid, onderdeel 18, van de richtlijn markten in financiële instrumenten (MiFID) is opgenomen in het wetsvoorstel houdende regels tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 december 2004 betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (Kamerstukken II 2006/07, 31 093, nr. 2), aangezien van dit begrip wordt uitgegaan in het bovengenoemde wetsvoorstel. Bij het opstellen hiervan werd er vanuit gegaan dat deze wijziging eerder in werking zou zijn getreden dan de Wet implementatie markten voor financiële instrumenten. Aangezien er nu vanuit mag worden gegaan dat de Wet implementatie markten voor financiële instrumenten eerder in werking treedt, wordt het begrip in het onderhavige wetsvoorstel opgenomen.

2

In artikel 4:3, tweede lid, blijven de onderdelen a tot en met g bestaan. De «en» aan het einde van het vijfde lid, moet derhalve komen te vervallen.

3

Deze wijziging beoogt een grondslag te creëren voor de omzetting van artikel 13, vijfde lid, tweede volzin, van de MiFID.

4

Alleen het tweede lid wordt gewijzigd door deze nota van wijziging, het eerste, derde en vierde lid niet. Artikel 19, tweede lid, van de MiFID bepaalt voor beleggingsondernemingen dat alle aan cliënten verstrekte informatie, met inbegrip van reclame uitingen, correct, duidelijk en niet misleidend moet zijn. Bij het toezicht op de naleving wordt rekening gehouden met de aard van de informatie. Om het gelijke speelveld te behouden voor de verschillende financiële ondernemingen is voor overige financiële ondernemingen eveneens aangesloten bij de formulering uit de MiFID en wordt de formulering «feitelijk juist, begrijpelijk en niet misleidend» gewijzigd in «correct, duidelijk en niet misleidend». Hiermee is geen inhoudelijke wijziging beoogd. De eerste zin geldt mede voor informatieverstrekking over financiële producten of diensten aan cliënten in reclame-uitingen.

5 tot en met 9

Zoals vermeld in de artikelsgewijze toelichting bij de definitie van «beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling» wordt voor de reikwijdte van het begrip aandelen aangesloten bij onderdeel a van de definitie van «effect» in de Wft. Tot aandelen worden derhalve gerekend verhandelbare aandelen en daarmee gelijk te stellen verhandelbare waardebewijzen of rechten, zoals verhandelbare certificaten van aandelen, verhandelbare rechten van deelneming in een beleggingsinstelling of verhandelbare rechten in een personenvennootschap.

Omdat de koers van rechten van deelneming in een open-end beleggingsinstelling echter wordt bepaald door de intrinsieke waarde van de beleggingsinstelling en de op- of afslag (die wordt veroorzaakt door de transactiekosten van de noodzakelijke inkoop of uitgifte van rechten van deelneming), in plaats van door de informatie die bekend is in de markt, zoals bij andere aandelen, is het niet nodig transparantie voor en na de handel te verlangen.

De transparantieverplichting voor de handel ziet op het openbaar maken van actuele bied- en laatprijzen en de diepte van de markt. De transparantieverplichting na de handel ziet op het openbaar maken van de prijs, de omvang en het tijdstip van transacties.

De passage «Voor de reikwijdte van het begrip aandelen wordt aangesloten bij onderdeel a van de definitie van «effect» in artikel 1:1. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de vijfde alinea van de artikelsgewijze toelichting op de definitie van beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling in artikel 1:1.» in de artikelsgewijze toelichting bij de bepalingen 4:91 c, 4:91d, 4:91g, 4:91l, 5:32j en 5:32k is na deze aanpassing van het wetsvoorstel dan ook achterhaald.

10 tot en met 12

Deze onderdelen herstellen een foutieve wijziging.

Artikel II

Dit onderdeel herstelt een foutieve wijziging.

Artikel III

1

Deze artikelen regelen de samenloop met het wetsvoorstel houdende regels tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 december 2004 betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (Kamerstukken II 2006/07, 31 093, nr. 2).

De minister van Financiën,

W. J. Bos