Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931083 nr. 25

31 083
Corporate governance, hedgefondsen en private equity

nr. 25
BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 oktober 2008

De voordracht voor een algemene maatregel van bestuur, vast te stellen ingevolge artikel 391 lid 5 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan de Tweede Kamer en de Eerste Kamer is overgelegd. Gelet op de voorgeschreven voorhangprocedure leg ik hierbij, mede namens de minister van Financiën, het bovenvermelde ontwerpbesluit met de daarbij behorende nota van toelichting aan u voor.1

Het besluit van 23 december 2004 regelt dat beursvennootschappen de Nederlandse corporate governance code moeten naleven volgens het beginsel van «pas toe of leg uit». Het onderhavige ontwerpbesluit strekt ertoe het toepassingsbereik aan te passen conform de kabinetsreactie op het rapport van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code (Kamerstukken II 2006/07, 31 083, nr. 1, blz. 8). De code behoeft niet te worden nageleefd door vennootschappen met een balanstotaal van minder dan € 500 miljoen, waarvan aandelen zijn toegelaten tot de handel op een alternatief handelsplatform. Ook wordt de terminologie in overeenstemming gebracht met de Wet op het financieel toezicht.

De minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.