31 071
Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Babyverlof)

nr. 15
MOTIE VAN HET LID SAP

Voorgesteld 17 februari 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het kabinet zelf stelt dat «een recht op betaling er is om te verzekeren dat verlof altijd kan worden opgenomen»;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe verlofregelingen in het kader van arbeid en zorg beter toegankelijk kunnen worden gemaakt voor de lage en de lage middeninkomens in het algemeen en mannen in het bijzonder,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sap

Naar boven