31 066 Belastingdienst

Nr. 924 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 november 2021

Bij dit schrijven ontvangt u een breed pakket aan documenten die alle betrekking hebben op Toeslagen. Het betreft:

  • A. Het Jaarplan Toeslagen 20221;

  • B. De eerste Stand van de Uitvoering Toeslagen, Inclusief de gezamenlijke beleidsreactie opdrachtgevers Toeslagen2;

  • C. De Voortgangsrapportage Toeslagen over de eerste acht maanden van 20213;

  • D. De vervolgbrief reactie motie van de leden Lodders en van Weyenberg (Kamerstuk 35 572, nr. 49); inventarisatie knelpunten en oplossingen in het huidige toeslagenstelsel (Kamerstuk 31 066, nr. 927).

In het licht van de toezegging die ik u heb gedaan4 over informatievoorziening aan uw Kamer over de Belastingdienst, heb ik ervoor gekozen deze documenten in samenhang en gelijktijdig aan u aan te bieden. Dit om de hoeveelheid los verzonden stukken te beperken en door middel van deze leeswijzer overzicht te bieden.

Hieronder volgt per document een korte uitleg van de inhoud en bijlagen.

A. Jaarplan Toeslagen 2022

Waar Toeslagen tot en met het Jaarplan 2021 deel uitmaakte van het jaarplan van de Belastingdienst, heeft Toeslagen voor 2022 een eigen jaarplan opgesteld. Dit jaarplan beschrijft de voorgenomen activiteiten van Toeslagen voor 2022 en de beoogde resultaten. Het uitgangspunt hierbij zijn de vier strategische doelen die sinds begin 2021 zijn omarmd en de komende jaren mede de koers van Toeslagen bepalen: herstel van vertrouwen, verbetering en vernieuwing dienstverlening, borgen uitvoerbaarheid stelsel en aanpassen organisatie aan de maatschappelijke opgave.

Daarnaast worden de reguliere activiteiten van Toeslagen beschreven. Voor de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) zijn in het jaarplan nog geen concrete activiteiten opgenomen. Reden hiervoor is de herijking van de aanpak van de hersteloperatie die momenteel plaatsvindt.

Het jaarplan is als volgt opgebouwd:

  • 1. Een korte terugblik op 2021 en de opgave voor Toeslagen in 2022,

  • 2. De activiteiten die Toeslagen in 2022 onderneemt in relatie tot de strategische doelen,

  • 3. De activiteiten in het kader van de reguliere uitvoering en handhaving die Toeslagen in 2022 onderneemt,

  • 4. Wat hebben we nodig om onze activiteiten te kunnen uitvoeren?

B. Stand van de uitvoering Toeslagen

In reactie op het rapport «Ongekend onrecht» van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag5 is Toeslagen dit jaar, naar voorbeeld van SVB en UWV, gestart met het opzetten van een «Stand van de uitvoering».

Met de Stand van de uitvoering deelt Toeslagen ongefilterd en overzichtelijk signalen met kabinet en parlement. In de Stand van de uitvoering informeert DG Toeslagen als opdrachtnemer onze opdrachtgevers over de meest urgente vraagstukken. Daarbij wordt een beeld gegeven van de knelpunten die in de praktijk van Toeslagen naar voren komen. Dit document is expliciet niet bedoeld als uitputtend overzicht van alle – grote en kleine – knelpunten. Het dient als basis om fundamentele problemen in de uitvoering bespreekbaar te maken en in gezamenlijkheid te zoeken naar oplossingen in het belang van de burger en de organisatie. Hierbij heeft DG Toeslagen zelf al geprioriteerd op zaken die wij in het bijzonder onder de aandacht willen brengen.

Het delen hiervan moet uitnodigen tot een open dialoog over de uitvoering van het toeslagenstelsel. Niet alleen met opdrachtgevers, politiek en maatschappelijke partners, maar ook binnen Toeslagen zelf. Deze dialoog is cruciaal voor het verbeteren van het toeslagenstelsel en de uitvoering daarvan. Om deze dialoog structureel te blijven voeren, zal ook in komende jaren een stand van de uitvoering worden opgesteld.

Deze Stand van de uitvoering ziet primair op de reguliere uitvoering van Toeslagen, en gaat daarmee niet in detail in op de rol van de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen binnen de hersteloperatie. Veel van de thema’s, zoals bijvoorbeeld de afhankelijkheid van de systemen van de Belastingdienst, raken beide organisaties. Andere specifieke UHT gerelateerde aandachtspunten worden reeds in de periodieke Voortgangsrapportages over de hersteloperatie besproken.

Er wordt geïnventariseerd welke signalen die in deze Stand van de uitvoering naar voren komen kunnen worden opgepakt. Voor een aantal is dit reeds het geval. Een overzicht hiervan treft u aan in bijlage 1 bij de Stand van de Uitvoering. De Stand van de uitvoering en de wijze waarop het signaalmanagement binnen Toeslagen is georganiseerd wordt nader ontwikkeld. De stand van de Uitvoering zal vanaf nu jaarlijks aan uw Kamer aangeboden.

De opdrachtgevers van Toeslagen hebben ook een gezamenlijke beleidsreactie op de Stand van de Uitvoering gemaakt, met daarin een reflectie op het document en het proces. Deze is bijgevoegd.

C. Voortgangsrapportage Toeslagen (Jan-Aug 2021)

Daarnaast vindt u in deze zending de Voortgangsrapportage over dat deel van het jaarplan 2021 Belastingdienst, Douane en Toeslagen dat over Toeslagen gaat. Naar aanleiding van de ontvlechting van Toeslagen van de Belastingdienst is besloten om voor de Belastingdienst, Douane en Toeslagen afzonderlijke Voortgangsrapportages op te stellen. Deze Voortgangsrapportage blikt terug op de activiteiten van Toeslagen opgenomen in het jaarplan Belastingdienst, Douane en Toeslagen 2021 over de maanden januari t/m augustus 2021. Deze Voortgangsrapportage besteedt relatief minder aandacht aan de hersteloperatie, waarover uitgebreid verslag wordt gedaan in de afzonderlijke Voortgangsrapportages KOT. Bij de Voortgangsrapportage is ook het onderzoeksrapport van de Auditdienst Rijk meegezonden. Hierin zijn de bevindingen ten aanzien van de Voortgangsrapportage opgenomen.

D. Vervolgbrief reactie Motie Lodders/van Weyenberg; inventarisatie knelpunten en oplossingen in het huidige toeslagenstelsel

De motie van het lid Lodders en Van Weyenberg6 roept op om verdere kortetermijnverbeteringen in het huidige toeslagenstelsel te onderzoeken en deze daar waar mogelijk door te voeren om schrijnende situaties en terugvorderingen te voorkomen. In de reactiebrief7 op de motie van 29 juni is er geïnventariseerd welke knelpunten er binnen het huidige toeslagenstelsel zijn en hoe die opgelost kunnen worden. Op het moment van verzending waren nog niet alle knelpunten en potentiële oplossingen uitgewerkt. Om die reden wordt de Kamer met de vervolgbrief in deze zending geïnformeerd over mogelijke oplossingen voor de resterende knelpunten en de stand van zaken bij de verbeteringen die het kabinet zelf al ter hand heeft genomen.

Hopende u hiermee behulpzaam te zijn in het creëren van overzicht van deze omvangrijke zending.

De Staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
3

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
4

Kamerstuk 31 066, nr. 876, p. 48.

X Noot
5

Kamerstuk 35 510, nr. 4, p. 5.

X Noot
6

Kamerstuk 35 572, nr. 49

X Noot
7

Kamerstuk 31 066, nr. 898

Naar boven