31 066 Belastingdienst

Nr. 802 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARISSEN VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 maart 2021

Naar aanleiding van de motie van het lid Marijnissen c.s.1 hebben wij toegezegd dat de Belastingdienst de mensen die in de Fraude Signalering Voorziening (FSV) geregistreerd stonden daarover zo snel mogelijk zal informeren. Met deze brief informeren we u over de uitvoering van de toezegging.

Voorop staat dat de mensen die in de FSV geregistreerd stonden, goed geïnformeerd moeten worden. Dit begint met een brief over de registratie in FSV, die is voorgelegd aan een panel van burgers en afgestemd met gedragsdeskundigen. De brief geeft aan dat de geadresseerde burger in FSV stond, legt kort uit wat FSV was en waarvoor het werd gebruikt, en geeft aan dat de Belastingdienst een tweede brief stuurt wanneer het nu lopende onderzoek naar de gevolgen van FSV voltooid is. In de brief wordt gewezen op het speciale telefoonnummer dat is ingericht voor vragen over FSV en op de mogelijkheid tot het doen van een inzageverzoek in de persoonsgegevens die over de ontvanger in FSV stonden. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft ons ook verzocht om hierop te wijzen. We hebben zowel een kopie van de brief van de AP als van de brief aan de burgers bij deze brief gevoegd2. Wij blijven met de AP in gesprek over dit onderwerp.

De groep mensen die de brief ontvangt is zeer divers: daarbij kon het gaan om signalen van mogelijke fraude, maar ook om andere signalen die als risicovol werden beschouwd, zoals hoge reiskosten als iemand dichtbij zijn werk woonde. De vragen die bij deze mensen leven, zullen naar verwachting dan ook uiteenlopen en niet met de brief beantwoord worden. Om twijfel en onzekerheid bij de mensen zo snel mogelijk weg te nemen, is het cruciaal dat hun individuele vragen en eventuele inzageverzoeken voortvarend en goed beantwoord kunnen worden.

Daarom is ervoor gekozen om niet iedereen in maart een brief te sturen, zoals is toegezegd in onze brief van 5 februari, maar te beginnen met een eerste zending van 2000 brieven. Hiermee zorgen we ervoor dat iedereen die in FSV geregistreerd stond zo goed mogelijk en met persoonlijke aandacht kan worden geholpen. Vervolgens sturen we de overige brieven in twee fasen. De planning is om uiterlijk eind juni alle brieven verstuurd te hebben.

Uitvoering

Wij willen de mensen waarover signalen in FSV stonden goed informeren. De Belastingdienst is er op dit moment onvoldoende op ingericht om de toestroom van vragen en inzageverzoeken te behandelen wanneer alle brieven in één keer verzonden zouden worden. Dat zou betekenen dat burgers lange tijd met onbeantwoorde vragen blijven zitten. Daarnaast zal een deel van de burgers, ondanks het speciale telefoonnummer voor FSV, de BelastingTelefoon bellen naar aanleiding van de brief. Dat kan gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van de BelastingTelefoon en daarmee voor de aangiftecampagne IH2020 die loopt tot 8 mei 2021. Het informeren van burgers over de gevolgen van FSV heeft dan ook grote impact op de Belastingdienst. Om dit zo goed mogelijk op te vangen heeft de Belastingdienst het volgende gedaan: er is een speciaal telefoonnummer voor vragen over FSV opengesteld waarvoor extra medewerkers zijn ingehuurd. Er komt een meldpunt voor burgers die mogelijk gevolgen hebben ondervonden, zoals het niet krijgen van minnelijke schuldsanering, en de Belastingdienst is bezig met de vormgeving van een tijdelijk organisatieonderdeel om onder andere (voor zover mogelijk) op individueel niveau in kaart te brengen of de registratie in FSV onterechte gevolgen heeft gehad, en burgers hierover te informeren. Deze maatregelen zullen ook financiële en uitvoeringsconsequenties hebben.

De eerste verzending in maart stelt ons in staat te zien welke verdere vragen burgers hebben na het lezen van de brief, en hun reacties mee te nemen bij de volgende brieven die we uitsturen (en daarbij ook te kijken of de brief verduidelijkt kan worden). De verzending in delen geeft de Belastingdienst ook tijd om inzicht te krijgen in de hoeveelheid inzageverzoeken die worden gedaan naar aanleiding van de brief. Daarnaast zorgt het voor een spreiding van de reacties, en geeft het tijd om het proces voor inzageverzoeken en bezwaren verder in te richten en op te schalen.

Welke mensen worden geïnformeerd

We informeren burgers (natuurlijke personen) én ondernemers in de zin van de Wet Inkomstenbelasting over het feit dat ze in FSV waren geregistreerd. Een aantal groepen wordt op dit moment nog uitgezonderd. Dit betreft de mensen waarbij het informeren gevolgen kan hebben voor de veiligheid van andere burgers of voor medewerkers van de Belastingdienst. En het gaat om situaties waarin de (fiscaal)-juridische, toezicht- of opsporingsbelangen zwaarder wegen dan het informeren over de registratie, bijvoorbeeld bij een lopend strafrechtelijk onderzoek. We maken bij deze groepen een belangenafweging per situatie, en als deze mensen geïnformeerd kunnen worden over hun registratie in FSV, zullen we dat alsnog doen. Tenslotte krijgen de ouders in de hersteloperatie kinderopvangtoeslag geen brief. De ouders van deze groep die in FSV stonden zullen door hun persoonlijk zaakbehandelaars benaderd worden.

Tot slot

Met deze aanpak vertrouwen we erop mensen op zorgvuldige wijze te informeren. Over enkele weken zullen wij uw Kamer, met een brief over de voortgang van het plan Herstellen, Verbeteren, Borgen, nader informeren over de voortgang en de eerste ervaringen naar aanleiding van het verzenden van de brief.

De Staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief

De Staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen


X Noot
1

Kamerstuk 35 510, nr. 21

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven