Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202131066 nr. 747

31 066 Belastingdienst

Nr. 747 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARISSEN VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 november 2020

Hierbij sturen wij uw Kamer de tweede voortgangsrapportage op het Jaarplan 2020 van de Belastingdienst1. Deze voortgangsrapportage beslaat de periode van mei tot en met augustus 2020.

Het Jaarplan 2020 is het tweede jaar van de nieuwe plannings- en verantwoordingscyclus, die onze ambtsvoorganger in overleg met uw Kamer heeft ingezet. Het doel van de nieuwe manier van plannen en rapporteren is om uw Kamer in brede zin inzicht te geven in het werk van de Belastingdienst. Daarbij heeft uw Kamer ook nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de volgbaarheid van de voortgang wat betreft de uitvoering van het Jaarplan. Dat betekent dat als we plannen maken voor een bepaald jaar, we in de voortgangsrapportages daarvan de status weergeven, totdat de plannen zijn afgerond. Om die reden rapporteren we eerst en vooral over de plannen die in het Jaarplan zijn opgenomen. Voor zover er na de vaststelling van het Jaarplan nieuwe thema’s opkomen, wordt hierover gerapporteerd op het moment dat dit invloed heeft op de uitvoering van de plannen uit het Jaarplan. Dat geldt bijvoorbeeld voor de effecten van de coronacrisis op de Belastingdienst.

Na de eerste voortgangsrapportage hebben wij op 14 september 2020 een brief gestuurd naar uw Kamer met daarin de stand van zaken van de verbeteringen bij de Belastingdienst en de plannen voor de komende periode2. Deze brief is te beschouwen als een actualisatie van het Jaarplan. Veel van de onderwerpen in deze brief vormden al onderdeel van het Jaarplan 2020, maar worden qua concrete activiteiten aangevuld en geïntensiveerd. In de volgende, afsluitende voortgangsrapportage over 2020 zullen we over deze nieuwe activiteiten rapporteren.

Verder speelde in de afgelopen periode onverminderd het herstellen van de fouten die zijn gemaakt bij de kinderopvangtoeslag. Hiervoor wordt een aparte herstelorganisatie ingericht. De Tweede Kamer wordt over de hersteloperatie periodiek geïnformeerd door middel van aparte voortgangsrapportages, reden waarom in deze rapportage hier niet verder op wordt ingegaan. Dit geldt ook voor de Fraude Signalering Voorziening (FSV). Uit onderzoek door KPMG kwam naar voren dat de opzet, inrichting en werking van risicoselectie en vervolgens het onderzoek naar de geselecteerde signalen binnen de Belastingdienst onvoldoende zijn. Uw Kamer is op verschillende momenten hierover geïnformeerd, meest recent met de brief van 13 oktober 2020 waarbij het concept plan van aanpak met de Kamer is gedeeld (Kamerstuk 31 066, nr. 709). Over de verdere voortgang zullen wij de Kamer bij de komende voortgangsrapportages informeren.

Onderzoek door ADR naar onderbouwing voortgangsrapportage

Overeenkomstig toezegging aan uw Kamer heeft de Auditdienst Rijk (ADR) ook dit keer onderzoek gedaan naar de onderbouwing van deze voortgangsrapportage. Uit het ADR-onderzoek blijkt dat de onderwerpen uit het Jaarplan Belastingdienst 2020 zijn opgenomen in deze tweede voortgangsrapportage. Een deel van de onderwerpen wordt in deze voortgangsrapportage nader toegelicht. In de derde, afsluitende jaarrapportage zal over alle opgenomen onderwerpen worden gerapporteerd. De ADR heeft verder geconstateerd dat de in de rapportage opgenomen gegevens in overeenstemming zijn met de onderliggende basisdocumentatie. Het rapport van de ADR is bijgevoegd3.

Pilot CW 3.1

Op basis van artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet (CW) wordt bij voorstellen een toelichting verwacht op nagestreefde doelstellingen, doeltreffendheid, doelmatigheid, ingezette beleidsinstrumenten en financiële gevolgen voor het Rijk en, waar mogelijk, maatschappelijke sectoren. In de derde voortgangsrapportage Operatie Inzicht in Kwaliteit4 heeft de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aangekondigd dat rijksbreed van 1 juni tot en met 31 december 2020 de pilot ter bevordering van de vindbaarheid van deze vereiste toelichting loopt. Het Ministerie van Financiën doet met tien onderwerpen mee in deze pilot, waarvan drie bij de Belastingdienst, te weten 1) Stabiliteit en continuïteit uitvoeringscapaciteit centrale administratieve processen Belastingdienst, 2) Bestedingsplan Programma Managementinformatie/Risicomanagement en 3) Verbetertraject kinderopvangtoeslag. Voor alle drie trajecten zijn substantiële middelen uitgetrokken. Door middel van deze voortgangsrapportage informeren we de Kamer over twee van deze onderwerpen: de stabiliteit en continuïteit van de centrale administratieve processen bij de Belastingdienst en het programma Managementinformatie/Risicomanagement. In de bijlage wordt invulling gegeven aan de vereiste toelichting. Over het derde onderwerp, het verbetertraject kinderopvangtoeslag, informeren wij de Kamer bij een komende voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.

Tijdelijke Commissie Integriteit Belastingdienst

Tevens maak ik van de gelegenheid gebruik om ter verdere uitvoering van het verzoek van de Vaste Kamercommissie Financiën, gedaan tijdens de procedurevergadering van 6 november 2019, de laatste twee halfjaarlijkse rapportages van de Tijdelijke Commissie Integriteit Belastingdienst met uw Kamer te delen. Het betreft twee halfjaarlijkse rapportages inclusief een advies van die commissie over de optimale structurele borging van integriteitmeldingen bij de Belastingdienst5. In de rapportages worden voorstellen gedaan om het integriteitsbeleid verder te versterken en waaruit het ministerie en de Belastingdienst lering kunnen trekken. Het ministerie en de Belastingdienst maken gebruik van de signalen en aanbevelingen. Zo is gezorgd voor meer samenwerking tussen alle betrokkenen bij integriteitsvraagstukken door middel van een netwerkoverleg, en wordt er veel aandacht besteed aan de professionalisering van vertrouwenspersonen. Het bureau onderzoek integriteit Financiën is in positie gebracht en er komt binnenkort een onafhankelijke toetsing bij fiscale integriteitsvraagstukken.

Bij de verstrekking van deze documenten betracht ik zoveel mogelijk transparantie. Passages die herleidbaar zijn naar individuele meldingen zijn onleesbaar gemaakt. De tijdelijke Commissie Integriteit Belastingdienst is inmiddels opgevolgd door de (permanente) Commissie integriteit Financiën (Stcrt. 2020, nr. 53324), waarbij dankbaar gebruik is gemaakt van het advies van de commissie.

Keuzeregeling berichtenverkeer

Ten slotte vraag ik uw aandacht voor de voortgang voorbereiding invoering keuzeregeling berichtenverkeer. In de wet Overige Fiscale Maatregelen 2020 is de basis gelegd voor de invoering van de keuzeregeling berichtenverkeer Belastingdienst. De Staatssecretaris voor Toeslagen en Douane heeft in juni 2020 aangegeven dat de Tweede Kamer uiterlijk voor het eind van dit najaar geïnformeerd zou worden over de invoering van de keuzeregeling.6 De uitvoeringstoets op de uitvoeringsregelgeving ten behoeve van de invoering van de keuzeregeling berichtenverkeer is echter nog gaande. De verwachting nu is dat de keuzeregeling berichtenverkeer niet eerder dan eind 2022 kan worden ingevoerd. In het voorjaar van 2021 kan op basis van een dan afgeronde uitvoeringstoets, die uitsluitsel moet bieden over alle uitvoeringsgevolgen, een planning worden afgegeven. Tot die tijd blijft de wijze van verzending van formele berichten over toeslagen en belastingen ongewijzigd.

De 3e voortgangsrapportage over 2020 wordt begin 2021 naar uw Kamer verzonden.

De Staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief

De Staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
2

Kamerstuk 31 066, nr. 700.

X Noot
3

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
4

Zie Kamerstuk 31 865, nr. 168.

X Noot
5

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
6

Aanhangsel Handelingen II 2019/20, nr. 2617.