Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202131066 nr. 702

31 066 Belastingdienst

Nr. 702 BRIEF VAN DE STAATSECRETARISSEN VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 september 2020

Hierbij stuur ik uw Kamer de eerste voortgangsrapportage op het Jaarplan 2020 van de Belastingdienst1. Deze voortgangsrapportage overziet de maanden januari tot en met april 2020.

Het Jaarplan 2020 is het tweede jaar van de nieuwe plannings- en verantwoordingscyclus, die onze ambtsvoorganger in overleg met uw Kamer heeft ingezet. Het doel van de nieuwe manier van plannen en rapporteren is om uw Kamer niet ad hoc, maar meer in brede zin inzicht te geven in het werk van de Belastingdienst. Daarbij heeft uw Kamer ook nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de volgbaarheid van de voortgang van de uitvoering van het Jaarplan. Dat betekent dat als we plannen maken voor een bepaald jaar, we in de voortgangsrapportages daarvan de status weergeven, totdat de plannen zijn afgerond. Om die reden rapporteren we eerst en vooral over de plannen die in het Jaarplan zijn opgenomen. Voor zover er na de vaststelling van het Jaarplan nieuwe thema’s opkomen, wordt hierover gerapporteerd op het moment dat dit invloed heeft op de uitvoering van de plannen uit het Jaarplan. Daarbij kan gedacht worden aan de plannen voor ontvlechting, het plan van aanpak naar aanleiding van het onderzoek naar de Fraude Signaleringsvoorziening, de plannen voor een fundamentele transitie van de dienstverlening en de effecten van COVID-19.

Het Jaarplan en de bijbehorende verantwoordingscyclus kent een groeitraject: gaandeweg worden er steeds meer doelgroepen en onderdelen in het Jaarplan opgenomen. Zo rapporteren we bijvoorbeeld dit jaar nog niet specifiek over de activiteiten van Douane. Wel is Brexit als specifiek thema opgenomen. Douane zal onderdeel uitmaken van het Jaarplan 2021, herkenbaar als apart dienstonderdeel, gelet op de ontvlechting vanaf 1 januari 2021.

De aanloop naar en uitvoering van de hersteloperaties bij de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget hadden en hebben voor ons een hoge prioriteit. Dit heeft in de tweede helft van 2019 en doorlopend in de eerste vier maanden van dit jaar wel gevolgen gehad voor de reguliere uitvoering van Toeslagen. Uit de 1e voortgangsrapportage blijkt dan ook dat de prestaties bij Toeslagen achter zijn gebleven bij onze doelstellingen uit het Jaarplan. We hebben hier inmiddels extra aandacht aan besteed en zien ook dat de prestaties in de meest recente maanden weer aan het verbeteren zijn. In de tweede voortgangsrapportage over 2020 informeren wij u hier nader over.

De oorspronkelijke planning van de oplevering van deze eerste voortgangsrapportage 2020 was eind juni. Mede vanwege de noodzakelijke herprioritering van werkzaamheden rondom COVID-19, is de uiteindelijke oplevering van de voortgangsrapportage vertraagd.

Eerder hebben wij aan uw Kamer ook toegezegd een update van het Jaarplan te maken. Inmiddels heeft u ook de brief «Op weg naar de beste Belastingdienst voor Nederland» ontvangen (Kamerstuk 31 066, nr. 700). Deze brief bevat de actuele stand op de verschillende verandertrajecten binnen de Belastingdienst. De activiteiten uit deze brief landen in het Jaarplan 2021 zodat u daar ook volgend jaar de voortgang op kan blijven volgen. Op deze manier wordt de toezegging om de prioriteiten te kunnen blijven volgen middels een update van het jaarplan ingevuld.

Overeenkomstig toezegging aan uw Kamer heeft de Auditdienst Rijk (ADR) ook dit keer onderzoek gedaan naar de onderbouwing van deze voortgangsrapportage. Het rapport van de ADR heb ik bijgevoegd2. Uit het ADR-onderzoek blijkt dat de onderwerpen uit het Jaarplan Belastingdienst 2020 zijn beschreven in deze eerste voortgangsrapportage. De ADR heeft verder geconstateerd dat de in de rapportage opgenomen gegevens in overeenstemming zijn met de onderliggende basisdocumentatie.

De ADR adviseert de Belastingdienst om met uw Kamer in gesprek te gaan over de vraag of de voortgangsrapportages qua vorm, frequentie en inhoud beantwoorden aan de wensen van uw Kamer. Deze aanbeveling neem ik uiteraard over, gezien onze ambitie de Kamer zo goed mogelijk te informeren. Ik ga hierover graag met uw Kamer in gesprek.

De 2e voortgangsrapportage over 2020 wordt uiterlijk begin november naar uw Kamer verzonden.

De Staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief

De Staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.