Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031066 nr. 674

31 066 Belastingdienst

Nr. 674 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARISSEN VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 juni 2020

Hierbij stuur ik uw Kamer de derde voortgangsrapportage op het Jaarplan 2019 van de Belastingdienst1. Deze derde voortgangsrapportage overziet de maanden september tot en met december 2019 en blikt tegelijkertijd terug op de uitvoering van het Jaarplan 2019 over het gehele jaar.

Met deze rapportage ronden we het eerste jaar van de nieuwe plannings- en verantwoordingscyclus af, die onze ambtsvoorganger in overleg met uw Kamer heeft ingezet. Het doel van deze nieuwe manier van plannen en rapporteren is om uw Kamer niet enkel in geval van incidenten, maar juist ook structureel meer inzicht te geven in het werk van de Belastingdienst. Daarbij heeft uw Kamer ook nadrukkelijk -en terecht- aandacht gevraagd voor de volgbaarheid van de voortgang. Dat betekent dat als we plannen maken voor een bepaald jaar, we in de voortgangsrapportages daarvan de status weergeven, totdat de plannen zijn afgerond.

Vanuit het oogpunt van de volgbaarheid van de voortgang van de plannen uit het Jaarplan 2019, sturen wij u deze afrondende rapportage. Daarbij is wel punt van aandacht dat het Jaarplan 2019 al in november 2018 aan uw Kamer is verstuurd. Om de problemen die sindsdien naar voren zijn gekomen aan te pakken, zijn we sinds onze aanstelling aan de slag gegaan met het verbeteren van de uitvoering. In de eerste plaats bij Toeslagen, maar net zo goed bij de Belastingdienst en de Douane. Over onze aanpak hebben wij u geïnformeerd.2 In de rapportage die nu voor u ligt, ziet u deze plannen echter nog niet terug.

We vinden het belangrijk om met deze rapportage verantwoording af te leggen over de doelen die eind 2018 in het Jaarplan 2019 zijn gesteld, onder andere ten aanzien van de doelgroepen particulieren, mkb-ondernemers en toeslaggerechtigden en de verbeteraanpak «Beheerst vernieuwen». Voor 2019 hebben we bijvoorbeeld nog doelstellingen ten aanzien van de opbrengsten van correcties voor het behandelen van aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Wij vinden het echter niet langer wenselijk om deze doelstellingen te hanteren. Daarom zullen vanaf de begroting 2021 andere doelstellingen ten aanzien van het toezicht worden opgenomen, die zich meer richten op de effectiviteit van het toezicht in het voorkomen van fouten.

Ondertussen werken we uiteraard onverminderd door aan de uitvoering van de plannen die we na onze aanstelling hebben gepresenteerd. Wij hebben u toegezegd om u ook daarover een update te geven. Deze update ontvangt u bij de eerste voortgangsrapportage over het Jaarplan 2020. In de update beschrijven we onder meer de impact van de koerswijziging die we inmiddels hebben ingezet. Voor de zomer ontvangt u daarnaast ook een brief over de aanpak van de ontvlechting die wij u hebben toegezegd.

Medewerkersonderzoek

Hierbij ontvangt u tevens de resultaten van het recente medewerkersonderzoek bij de Belastingdienst, zoals toegezegd in de antwoorden op de feitelijke vragen over de tweede voortgangsrapportage over het Jaarplan 20193.

Managementreactie op rapport ADR onderbouwing derde voortgangsrapportage Jaarplan 2019 Belastingdienst

Overeenkomstig toezegging aan uw Kamer heeft de Auditdienst Rijk (ADR) ook dit keer onderzoek gedaan naar de onderbouwing van deze voortgangsrapportage. Het rapport van de ADR heb ik bijgevoegd4. Uit het ADR-onderzoek blijkt dat alle onderwerpen uit het Jaarplan Belastingdienst 2019 zijn opgenomen en behandeld in de voorliggende jaarrapportage. De ADR heeft verder geconstateerd dat de in de rapportage opgenomen gegevens in overeenstemming zijn met de onderliggende basisdocumentatie. De ADR maakt een aantal opmerkingen.

Instroom Douane

Bij de instroom als gevolg van Brexit merkt de ADR dat het aantal van circa 930 nieuwe medewerkers in 2018 en 2019 weliswaar aansluit op de interne rapportages, maar geen specifieke registratie hebben in het personeelsadministratiesysteem P-Direkt. Dat er in P-Direkt wat dit betreft geen aansluiting is te maken, heeft ermee te maken dat nieuw ingestroomde douanemedewerkers inzetbaar zijn op het brede scala van werkzaamheden. De instroom van extra medewerkers voor de Brexit-werkzaamheden wordt door het binnen de Douane ingerichte programma apart gemonitord en gerapporteerd als één van de kpi's van het programma.

Ontvlechting

De ADR vraagt aandacht voor de gevolgen van ontvlechting voor de onlangs afgeronde topstructuur Belastingdienst. De Tweede Kamer ontvangt voor de zomer een brief over de aanpak van de ontvlechting, waarin dit punt wordt meegenomen.

Prestatie-indicatoren

Het totstandkomingsproces van de in de voortgangsrapportage opgenomen prestatie-indicatoren begroting IX 2019 is naar de mening van de ADR navolgbaar. Begrippen en definities zijn beschreven in diverse documenten, zij het niet geheel eenduidig. Om de continue betrouwbaarheid van documentatie en queries te waarborgen raadt de ADR aan om de procesbeschrijving van de prestatie-indicatoren aan te scherpen op een aantal punten (duidelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden; eenduidige begrippen en definities; meting; dossiervorming; kwaliteit bronnen) en de naleving daarvan te monitoren. Deze aanbeveling wordt onderschreven en is al opgepakt door het programma Managementinformatie en Risicomanagement dat binnen de Belastingdienst loopt.

COVID-19

De ADR gaat er terecht van uit dat de Kamer zal worden geïnformeerd over de gevolgen van de coronacrisis voor de Belastingopbrengsten en processen van de Belastingdienst. In de eerste voortgangsrapportage van het Jaarplan 2020 wordt ingegaan op de effecten van COVID-19 voor het werk van de Belastingdienst.

De Staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief

De Staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Kamerstuk 31 066, nr. 607

X Noot
3

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
4

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl