Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931066 nr. 65

31 066
Belastingdienst

nr. 65
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 december 2008

Bij brief van 8 juni 2007 (Kamerstuk 31 066, nr. 2), heb ik uw Kamer het Plan van aanpak vereenvoudigingsoperatie Belastingdienst aangeboden. Bij brieven van 18 februari 2008 (Kamerstuk 31 066, nr. 30), en 30 mei 2008 (Kamerstuk 31 066, nr. 48), heb ik aan uw Kamer respectievelijk de eerste en de tweede halfjaarsrapportage aangeboden. Thans bied ik u de derde halfjaarsrapportage aan1.

Naast een korte inleiding (hoofdstuk 1) bestaat deze uit drie hoofdstukken. Hoofdstuk 2 gaat over de uitvoering van het huidige Toeslagenproces, over de vereenvoudigingsoperatie van de huidige organisatie en de sturing op de ICT-uitvoering. In het kader van verdere verbetering van de dienstverlening aan burgers en bedrijven zijn nieuwe acties geïnitieerd; hierover wordt ook in hoofdstuk 2 gerapporteerd. In hoofdstuk 3 worden de ontwerpactiviteiten op het gebied van Toeslagen, de toekomstige organisatie (complexiteitsreductie) en de vereenvoudiging wetgeving weergegeven. Hoofdstuk 4 bevat een aantal onderwerpen die verband houden met de organisatie van de Belastingdienst; zo bevat dat hoofdstuk een korte beschouwing over zelfsturing binnen de Belastingdienst; in het wetgevingsoverleg van 24 juni 2008 (Kamerstuk 31 444 IXB, nr. 8) is daarom gevraagd. Tevens wordt daarin uitvoering gegeven aan een toezegging uit het Algemeen Overleg van 23 april 2008 om uw Kamer te informeren over de interne besprekingen over het integriteitsbeleid van de Belastingdienst(Kamerstuk 31 066, nr. 49).

Afspraak met uw Kamer is dat de halfjaarsrapportages over het Plan van aanpak vereenvoudigingsoperatie Belastingdienst en de onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de minister van SZW en mij op te stellen rapportage over SUB/Walvis gelijktijdig aan u worden aangeboden. De negende halfjaarlijkse rapportage Samenwerking UWV en Belastingdienst is in verband met een aangekondigd Algemeen Overleg SUB/Walvis echter al op 17 november 2008 (Kamerstuk 26 448, nr. 387) aan uw Kamer gezonden.

De staatssecretaris van Financiën,

J. C. de Jager


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.