31 066 Belastingdienst

Nr. 615 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 maart 2020

Tijdens het Vragenuur in de Tweede Kamer van 14 januari jl. heeft de Minister van Financiën aangekondigd een second opinion te vragen aan een onafhankelijke buitenstaander over de verplichting aangifte te doen van ambtsmisdrijven (Handelingen II 2019/20, nr. 40, item 4). In de Kamerbrief van 27 februari 20201 over de aanpak van de problemen bij de Belastingdienst, Douane en Toeslagen is uw Kamer erover geïnformeerd dat de second opinion binnen twee maanden zal zijn afgerond. Met deze brief wordt uw Kamer nader geïnformeerd over de stand van zaken omtrent de second opinion.

De second opinion wordt uitgevoerd door de heer mr. H. J. Th. Biemond, strafrechtadvocaat bij Allen & Overy. De second opinion wordt verricht op de documenten die als bijlagen zijn gevoegd bij de brieven over CAF die in 2019 aan de Kamer zijn gestuurd, alsmede de CAF-documenten die in 2019 op grond van de Wet openbaarheid van bestuur openbaar zijn gemaakt. Daarnaast kan de opdrachtnemer, daar waar hij van mening is dat de bovengenoemde documenten daartoe aanleiding geven, verzoeken om aanvullende documenten te beoordelen. Een afschrift van de precieze opdracht is als bijlage bij deze brief gevoegd2. Hierbij wil ik aantekenen dat de second opinion een beoordeling van documenten betreft. Een breder (strafrechtelijk) onderzoek zou een doorkruising van de bevoegdheden van het Openbaar Ministerie vormen. Dat is onwenselijk in het licht van de berichtgeving over aangiften van ambtsmisdrijven in deze kwestie.

De Staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen


X Noot
1

Kamerstuk 31 066, nr. 607

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven