Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031066 nr. 579

31 066 Belastingdienst

Nr. 579 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 januari 2020

Op 7 januari jl. heb ik uw Kamer laten weten dat eind deze week dertien ouders hun dossier ontvangen (Kamerstuk 31 066, nr. 578). Met deze brief informeer ik uw Kamer over de stand van zaken. Daarnaast ga ik in deze brief nader in op een aantal door de media gestelde vragen over het informatiebeheer bij de Belastingdienst/Toeslagen en over het massaal afdoen van bezwaarschriften.

Dossierinzage ouders

Vandaag worden de dossiers naar twaalf ouders gebracht. Eén dossier is complexer dan verwacht. Bij dit dossier bleek sprake te zijn van betrokkenheid bij een complex groepsmatig onderzoek waardoor er meer persoonsinformatie van derden in het dossier voorkomt. Dergelijke dossiers zijn zeer omvangrijk en het kost tijd om zo’n dossier zorgvuldig samen te stellen, zodat dit het gewenste inzicht verschaft. Deze ouder is hierover op 15 januari jl. telefonisch geïnformeerd. De Belastingdienst/Toeslagen streeft ernaar om voor 1 maart, en waar mogelijk aanzienlijk eerder, ook deze ouder het dossier te kunnen verstrekken. Gelijktijdig is de gemachtigde van deze ouder geïnformeerd.

Graag schets ik hierna het proces bij het verstrekken van de dossiers, waarbij lering is getrokken uit het gevolgde proces in het recente verleden. Daarom zijn er extra acties ondernomen om voldoende rekening te houden met de wens tot begrijpelijke informatie van de ouders. Dit zijn de volgende:

  • Alle ouders krijgen een oplegbrief met een toelichting op de werkwijze en de inhoud van het dossier (zie voorbeeld in bijlage 1)1.

  • Er is een afkortingenlijst bijgevoegd (zie bijlage 2)2.

  • Er is een samenvatting van de persoonlijke situatie van de ouder opgenomen die antwoord geeft op de vraag waarom er toeslag moest worden terugbetaald en of de ouder is aangemerkt als fraudeur (zie bijlage 3)3.

  • De ouders zijn gebeld om te vragen wanneer (overdag of ’s avonds) het hen het beste uitkomt dat het dossier kan worden overhandigd en wanneer en op welke locatie. Het dossier is of wordt persoonlijk overhandigd door een medewerker van de Belastingdienst die een korte toelichting geeft op het dossier.

  • Desgewenst kan een nader persoonlijk gesprek plaatsvinden. De dossiers bevatten namelijk erg veel informatie en ook met de begeleidende brieven kunnen er vragen resteren bij de ouders. Daarom hecht ik er groot belang aan dat die vragen in een persoonlijk gesprek beantwoord worden.

In het geval een ouder een gemachtigde of een bewindvoerder heeft, is tevens met de gemachtigde of bewindvoerder gebeld. Indien er een gemachtigde of bewindvoerder is, wordt het dossier aan betrokkene zelf overhandigd en per koerier verzonden aan de gemachtigde of bewindvoerder.

Overigens is het goed om nog eens te benadrukken dat ieder dossier individueel moeten worden samengesteld. Een burger kan met verschillende onderdelen van de Belastingdienst te maken hebben. Hierbij wordt met verschillende systemen gewerkt door de afzonderlijke onderdelen van de Belastingdienst. Gegevens over burgers zitten dan ook in verschillende systemen, waarbij niet elk onderdeel van de Belastingdienst toegang heeft tot alle informatie van een burger.

Informatiebeheer Belastingdienst/Toeslagen

Zoals al eerder aan uw Kamer gemeld, is tijdens het proces van het samenstellen van de eerste dossiers al gebleken dat de dossiers op onderdelen onvolledig zijn. Die signalen zijn ook tijdens het proces van de afgelopen weken weer naar boven gekomen. Ook bij de registratie van ouders die zich melden bij de Belastingdienst en vanuit de media komen signalen dat de systemen bij Belastingdienst/Toeslagen geen volledig beeld geven van een dossier. Hoewel ik geen indicatie heb dat stukken of bezwaarschriften bewust zijn kwijtgemaakt of vernietigd, ben ik van mening dat de aanhoudende signalen van burgers en de media dienen te worden onderzocht. Ik wil dit door een onafhankelijke instantie laten onderzoeken. Daarom ben ik met de ADR in gesprek of dan wel de ADR dan wel een andere instantie de aangewezen autoriteit is om dit te onderzoeken. Ik zal uw Kamer zowel informeren over de onderzoeksinstantie als de reikwijdte van het onderzoek.

Tot slot nog het volgende. De Belastingdienst blijft onverminderd doorwerken aan het samenstellen en kunnen verstrekken van dossiers aan ouders met als doel het inzicht te geven waar zij op hopen. Dat proces is complexer dan vooraf verwacht. Daardoor moeten ouders langer wachten op hun dossier. Voorop staat echter uiteindelijk een zorgvuldige wijze van het verstrekken van de dossiers aan de ouders.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
3

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl