Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031066 nr. 566

31 066 Belastingdienst

Nr. 566 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 december 2019

In het AO Belastingdienst van 25 september jl. (Kamerstuk 31 066, nr. 532) zijn door het lid Leijten (SP) vervolgvragen gesteld over welke externe adviezen de Belastingdienst de afgelopen vijf jaar heeft laten uitvoeren.

Op basis van deze vragen heb ik de Tweede Kamer toegezegd na te gaan of de lijst compleet is en tevens aan te vullen met de betrokken onderzoeksbureaus.

Hierbij merk ik op dat het Ministerie van Financiën geen systematisch overzicht bijhoudt met de ingewonnen externe adviezen.

De bijgevoegde lijsten1 bevatten de lopende en afgeronde onderzoeken en adviesopdrachten die in de periode van 2015 tot en met 2019 door de huidige onderdelen van de Belastingdienst zijn uitbesteed aan externe onderzoekbureaus en waarbij een onderzoeks- of adviesrapport is opgeleverd. Voor de goede orde betreft dit onderzoeken van externe commerciële partijen die zijn ingehuurd door de Belastingdienst.

Naast deze onderzoeken worden regelmatig in opdracht van de Belastingdienst onderzoeken uitgevoerd door bijvoorbeeld de Auditdienst Rijk. Over de afgeronde onderzoeken van de ADR wordt uw Kamer reeds halfjaarlijks geïnformeerd door de Minister van Financiën. Daarnaast voeren ook instanties als de Autoriteit Persoonsgegevens en de Nationale ombudsman regelmatig formeel onderzoek uit bij de Belastingdienst. Deze onderzoeken worden op de sites van deze instanties gepubliceerd2.

De Staatssecretaris van Financiën, M. Snel


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Nationale ombudsman: https://www.nationaleombudsman.nl/actueel (uitgebreid zoeken). Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/publicaties/onderzoeken