Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201931066 nr. 483

31 066 Belastingdienst

Nr. 483 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 14 mei 2019

De vaste commissie voor Financiën heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Financiën over de brief van 27 februari 2019 inzake de voorbereiding van de aangiftecampagne inkomstenbelasting (Kamerstuk 31 066, nr. 461).

De Staatssecretaris heeft deze vragen beantwoord bij brief van 13 mei 2019. Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt.

De voorzitter van de commissie, Anne Mulder

Adjunct-griffier van de commissie, Freriks

Vraag 1

Hoeveel aangiften heeft de Belastingdienst ontvangen in 2018?

Antwoord:

In 2018 zijn 12.068.000 aangiften inkomstenbelasting over het jaar 2017 ontvangen. Daarnaast zijn in 2018 ook aangiften over de belastingjaren vóór 2017 ontvangen (bijvoorbeeld als gevolg van verleend uitstel). Zo zijn in 2018 1.102.000 aangiften ontvangen over belastingjaar 2016, 175.000 over belastingjaar 2015, 94.000 over belastingjaar 2014 en 63.000 over belastingjaar 2013.

Vraag 2

Hoe ziet het verloop van het aantal steunpunten eruit de afgelopen jaren?

Antwoord:

In 2018 en 2019 zijn 8 steunpunten in gebruik genomen. In 2017 waren dat 9 en in 2016 waren dat er 14. Het aantal steunpunten loopt terug, evenals het aantal HuBA-afspraken, zie ook antwoord op vraag 3. Bij het sluiten van HuBA-locaties wordt, naast het rijkshuisvestingsbeleid, primair rekening gehouden met het aantal bezoekers van een HuBA locatie (de behoefte van burgers), het alternatieve hulpaanbod in de regio en de landelijke spreiding. Daarbij worden «witte vlekken» op de kaart die tot veel reistijd voor belastingplichtigen leiden, voorkomen.

Vraag 3

Hoeveel belastingplichtigen maakten de afgelopen jaren gebruik van de steunpunten?

Antwoord:

In het kalenderjaar 2018 – dus over de IH 2017 – zijn 59.000 afspraken gemaakt voor hulp bij aangifte door de Belastingdienst, waarvan 17.500 bij een steunpunt. In 2017 waren dat 65.000 en in 2016 waren dat 75.000. Tijdens één afspraak kunnen – bijvoorbeeld in geval van fiscaal partnerschap – meerdere aangiftes ingediend worden. In het aantal afspraken wordt een dalende trend van ongeveer 10% per jaar herkend.

Het totaal aantal afspraken van de huidige campagne kan nog niet worden genoemd, aangezien HuBA-afspraken gedurende de gehele aangiftecampagne gemaakt kunnen worden. Wel wordt de bovengenoemde dalende trend ook herkend in het aantal afspraken dat voor dit jaar is gemaakt tot nu toe.

Vraag 4

Hoeveel balies en steunpunten zijn er?

Antwoord:

Er is tijdens de aangiftecampagne de mogelijkheid om HuBA te bieden aan de balies van 21 belastingdienstkantoren en op 9 steunpunten. Van één van deze steunpunten is tot op heden geen gebruik gemaakt, aangezien dit steunpunt in dezelfde plaats vlakbij een ander steunpunt ligt. Er is voor gekozen om te starten met inplannen van de HuBA afspraken op één van de twee locaties. Tot op heden kan deze locatie de HuBA vraag goed aan en is het tweede steunpunt locatie niet in gebruik genomen.

Vraag 5

Zijn de steunpunten verdeeld over de provincies?

Antwoord:

Steunpunten zijn zodanig over Nederland verdeeld dat aangevuld met de Belastingdienstbalies waar HuBA geboden wordt, iedere provincie minimaal één HuBA locatie kent.

Vraag 6

Beschreven wordt dat het Kennisnetwerk bedoeld is voor helpende partijen en burgers, het Kennisnetwerk zal onder «helpende partijen» zeker bekend zijn, maar hoe weten «burgers die bijvoorbeeld een familielid bijstaan» af van het online Kennisnetwerk van de Belastingdienst?

Antwoord:

De reguliere informatieverstrekking aan belastingplichtigen vindt plaats via de website van de Belastingdienst. Kennisnetwerk biedt aan de doelgroep «helpers» die niet in georganiseerd verband hulp biedt echter ook waardevolle informatie; over het doen van aangifte, maar ook over het bijstaan van anderen bij het doen van aangifte. Het kennisnetwerk moet ook voor hen goed vindbaar zijn. Daarom heeft de Belastingdienst op de zogenoemde «landingspagina» www.belastingdienst.nl/aangifte een verwijzing naar het Kennisnetwerk opgenomen. Overigens worden bezoekers van de website die de zoekterm «Kennisnetwerk» intikken ook nu al doorgeleid naar het Kennisnetwerk.

Vraag 7

Op welke wijze heeft de Belastingdienst «deze helpende partijen» ondersteund in de vorm van kennis en informatie?

Antwoord:

De bedoelde groep van maatschappelijk intermediairs wordt onder andere ondersteund via het Kennisnetwerk. Hierbij is dit jaar ook de mogelijkheid geboden om in een instructiesessie uitleg te krijgen over het Kennisnetwerk. Op dit Kennisnetwerk wordt de helper aan de hand van instructiefilmpjes, casuïstiek en uitleg ondersteund bij het zakendoen met de Belastingdienst. Zo wordt bijvoorbeeld uitleg gegeven over hoe op een veilige manier hulp kan worden geboden (via DigiD en machtigen). Het beheersen van de op het Kennisnetwerk geboden informatie kan worden aangetoond via het online behalen van een certificaat.

Daarnaast wordt via nieuwsbrieven informatie gegeven en worden maatschappelijk dienstverleners er twee keer per jaar toe uitgenodigd (in het voorjaar en in het najaar) om deel nemen aan informatiesessies. Tijdens deze sessies, die verspreid over Nederland georganiseerd worden, geeft de Belastingdienst informatie en worden door maatschappelijk dienstverleners ervaringen gedeeld c.q. wordt feedback gegeven.

Het team relatiebeheer van de Belastingdienst onderhoudt ook individueel het contact met vertegenwoordigers van de ruim vierhonderd maatschappelijk dienstverleningsorganisaties in het netwerk.

Vraag 8

Is het mogelijk bij de Belastingtelefoon een machtigingscode aan te vragen die zowel geldt voor de belastingaangifte als voor toeslagen?

Antwoord:

Als de Belastingtelefoon wordt gebeld met een vraag over een machtigingscode, dan wordt doorverwezen naar de DigiD helpdesk. Machtigingscodes zijn ook rechtstreeks aan te vragen bij Logius op machtigen.digid.nl of bij de DigiD helpdesk (088–1236555). Een machtigingscode is nodig om de machtiging later te activeren. Het is daarbij niet mogelijk een machtigingscode aan te vragen die zowel geldt voor de belastingaangifte als voor toeslagen. Ter toelichting: voor belastingdienstzaken zijn vier machtigingsdiensten mogelijk, te weten voor de Inkomstenbelasting van een bepaald jaar, voor Mijn toeslagen, voor GeldZaken en voor de Verhuurderheffing van een bepaald jaar. Er kan één dienst tegelijk worden gekozen, dus voor elke dienst moet een aparte machtigingscode worden aangevraagd.

Vraag 9

Waaraan moet gedacht worden bij de «digitale ondersteuning» van maatschappelijk intermediairs?

Antwoord:

Bij digitale ondersteuning van maatschappelijk intermediairs moet gedacht worden aan de website, social media en specifiek het kennisnetwerk. Zoals aangegeven bij vraag 6 biedt het kennisnetwerk onder andere toegang tot (digitale) fiscale opleidingen en geeft informatie over het aangifte doen voor anderen (denk hierbij aan machtigingen).

Vraag 10

Hoeveel «sessies op locatie» zijn er georganiseerd en welke organisaties waren daarbij aanwezig?

Antwoord:

Op 22 februari 2019 zijn twee zogenoemde «train de trainer» sessies georganiseerd. Deze sessies zijn georganiseerd om helpende partijen te ondersteunen in het gebruik van het Kennisnetwerk, zodat zij hun achterban goed kunnen blijven bedienen. Ook is tijdens de sessies ingegaan op trainingsvaardigheden en toeslaggerelateerde casuïstiek.

Aan de sessies is deelgenomen namens zeventig helpende organisaties (zoals seniorenorganisaties, welzijnsorganisaties en vakbonden). De bijeenkomst vond plaats in Almere. Partijen die op 22 februari 2019 geen deel konden nemen aan de train de trainer-sessie zijn (desgewenst) inmiddels door de Belastingdienst bezocht op de eigen locatie.

Vraag 11

Is er al bekend wanneer de online omgeving waarin de daadwerkelijke aangifte wordt gedaan geschikt is voor smartphones en tablets?

Antwoord:

Het is al een aantal jaren mogelijk om eenvoudige aangifte te doen op smartphones en tablets via de aangifteapp. Er is, zoals ook in de brief is vermeld, een eerste stap gezet om het portaal Mijnbelastingdienst ook goed leesbaar te maken op smartphones en tablets. Daarmee is bedoeld dat de inhoud van het portaal ook goed leesbaar is gemaakt op deze apparaten. Voor de online aangiftevoorziening is deze aanpassing nog niet gerealiseerd. Overigens is het wel mogelijk om via een smartphone en tablet toegang te krijgen tot de online aangiftevoorziening en op grotere tablets zal het ook mogelijk zijn om aangifte te doen. Echter de schermen van de online aangiftevoorziening passen zich niet automatisch aan, aan de schermgrootte van het mobiele apparaat.

Het moment waarop ook de online aangifte voorziening geschikt kan worden gemaakt voor de schermgroottes van smartphones en tablets wordt nog bezien.

Vraag 12

Kan de app ook ondersteuning bieden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

De aangifte app is te gebruiken door belastingplichtigen die een (hele) eenvoudige fiscale situatie hebben. Via deze app kan aangifte worden gedaan wanneer het na controle niet nodig blijkt de vooringevulde gegevens te wijzigen. Wanneer gegevens aangepast dienen te worden, of wanneer iemand gemachtigd is voor een ander aangifte te doen, kan gebruik worden gemaakt van de online aangiftevoorziening.

Vraag: 13

Wat wordt er verstaan onder digitale ondersteuning van maatschappelijke intermediairs?

Antwoord:

Zie hiervoor het antwoord op vraag 9.

Vraag 14

Wat zijn de ervaringen bij de Belastingtelefoon in relatie tot onzekerheid rondom de Brexit?

Antwoord:

De Belastingtelefoon heeft tot op heden een beperkt aantal vragen gehad over de Brexit. Op basis daarvan kan geen uitspraak worden gedaan over de ervaren onzekerheid rondom de Brexit.

Vraag 15

Worden de meldingen en vragen bijgehouden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat voor meldingen worden er gedaan?

Antwoord:

De vragen die aan de Belastingtelefoon worden gesteld over de Brexit worden geregistreerd, net zoals dat ook gebeurt met andere vragen. De meest gestelde vragen over de Brexit gaan over de volgende onderwerpen.

  • Aanvragen en beschikbaarheid van het EORI-nummer. Dit betreft het identificatienummer dat bedrijven nodig hebben, die zaken doen met het buitenland en daarmee met de Douane te maken krijgen, bijvoorbeeld om aangifte te doen. In Nederland wordt het EORI-nummer ook gebruikt als een bedrijf een accijnsvergunning heeft;

  • Gevolgen voor in-, door- en uitvoer. Bedrijven vragen wat er allemaal geregeld moet worden voor in- door- en uitvoer van goederen en diensten, bijvoorbeeld welke vergunningen nodig zijn.

  • Gevolgen voor BTW (inclusief artikel 23 vergunning). Bij een no-deal aangifte zijn er directe gevolgen voor de BTW. De BTW-aangifte moet dan anders ingevuld worden. En zonder artikel 23 moet BTW aan de grens afgedragen worden. Vragen gaan over dit soort situaties.