31 066 Belastingdienst

Nr. 401 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 april 2018

Bijgaand treft u de 21e halfjaarsrapportage aan, waarin wordt teruggekeken op de tweede helft van 20171. De Belastingdienst heeft in 2017 veel gestelde doelen gehaald, alsook maatregelen getroffen om de geïdentificeerde risico’s te beheersen. Dit wil geenszins zeggen dat alles vlekkeloos verliep. Een voorbeeld hiervan is de vertraging van de oplevering van de schenk- en erfbelastingsystemen die het afgelopen half jaar veel in de aandacht heeft gestaan.

Anders dan ik bij de aanbieding van de 20e halfjaarsrapportage heb aangegeven, wordt in deze 21e halfjaarsrapportage nog niet over de voortgang van de (herijkte) Investeringsagenda gerapporteerd.2 In de tweede helft van 2017 is veel aandacht besteed aan de afronding van de herijking van de Investeringsagenda en de second opinion die daarover is uitgevoerd. Voor het meireces kom ik met een brief waarin ik inga op de stand van zaken en de weg voorwaarts van de (herijkte) Investeringsagenda.

Op verzoek van uw Kamer is in deze halfjaarsrapportage een overzicht opgenomen van de moties en toezeggingen die in of na afloop van het afgelopen halfjaar zijn afgedaan. Ook wordt inzicht verschaft in de nog openstaande moties en toezeggingen.

In de halfjaarsrapportage wordt, zoals gebruikelijk, aandacht besteed aan actualiteiten die spelen. Bij een aantal onderwerpen uit dit hoofdstuk sta ik in deze brief stil.

Uitvoering van de toeslag in de motorrijtuigenbelasting

De uitvoering van de toeslag in de motorrijtuigenbelasting voor oude, vervuilende dieselvoertuigen zou per 1 januari 2019 in werking treden. Dit is helaas vertraagd. Het is duidelijk geworden dat deze maatregel pas op een later moment kan worden uitgevoerd. Het is de verwachting dat de toeslag in de motorrijtuigenbelasting per 1 januari 2020 alsnog in werking kan treden.

Enterprise Tax Management-systeem en Stroomlijnen van de invorderingsregels

Ten aanzien van het stroomlijnen van de invorderingsregels voor toeslagen en belastingen speelt de samenloop met de vervanging van het automatiseringssysteem Enterprise Tax Management (ETM). Dit automatiseringssysteem wordt gebruikt voor het innen van een aantal belastingmiddelen. Het gaat daarbij onder andere om de overdrachtsbelasting, de bankenbelasting en de kansspelbelasting.

Vanaf 2020 wordt dit systeem in beginsel niet meer ondersteund door de leverancier. Daarom is de Belastingdienst bezig om dit systeem te vervangen, maar dat zal pas op zijn vroegst eind 2021 zijn afgerond. Dit brengt potentiële risico’s met zich mee voor de inning van de betreffende belastingmiddelen. Het is niet acceptabel dat er een gat valt tussen het gereed komen van het nieuwe systeem en het onderhoud van het oude systeem. Daarom zet de Belastingdienst alles op alles om ervoor te zorgen dat er geen gat valt. Daarbij benadruk ik dat het belang van een goed functionerend inningssysteem zo groot is, dat ik de vervanging van ETM als een operatie met prioriteit kwalificeer.

Omdat er een samenloop is met het stroomlijnen van de invorderingsregimes, heeft de vertraging van de vervanging van ETM ook gevolgen voor de inwerkingtreding van het stroomlijnen van de invorderingsregels. Mijn ambtsvoorganger heeft het streven geformuleerd om deze stroomlijning per 1 januari 2019 in te voeren. Het is nu duidelijk dat die datum voor het grootste deel van stroomlijnen niet haalbaar is. Wel kunnen een aantal belangrijke verbeteringen in de dienstverlening aan de burger gerealiseerd worden, zoals het betalen met behulp van iDeal. Pas nadat de vervanging van ETM is gerealiseerd, kan de implementatie van stroomlijnen in zijn geheel worden voltooid. Dit betekent feitelijk dat deze voltooiing pas na 2021 te realiseren is.

Wervingsinspanning 2018

Ten aanzien van de wervingsinspanning geldt dat de reguliere wervingsbehoefte van de Belastingdienst in 2018 uitkomt op ongeveer 1.700 FTE open te stellen posities. Hierin is naast de reguliere werving ook de werving opgenomen ter voorbereiding op de Brexit (bij de Douane) en de vernieuwing van de Belastingdienst. Dit betekent een forse inspanning voor de Belastingdienst. Om de werving effectief en efficiënt uit te kunnen voeren versterkt de Belastingdienst met spoed onder andere het wervingscentrum.

Onderzoek afgegeven Advance Pricing Agreements en Advance Tax Rulings

In de brief van 30 maart 2017 aan de Kamer is aangekondigd dat jaarlijks een onderzoek zal plaatsvinden naar de praktijk van de Advance Pricing Agreements (APA) en Advance Tax Rulings (ATR) (Kamerstuk 34 552, nr. 79). Hierbij is ook de Auditdienst Rijk betrokken. De onafhankelijke commissie met externe experts heeft inmiddels haar eerste onderzoek afgerond, waarop ik in deze halfjaarsrapportage nader zal ingaan en als bijlage is toegevoegd. De commissie concludeert dat binnen de kaders van het uitgevoerde onderzoek geen aanwijzingen zijn gevonden dat de Nederlandse grondslag (bewust) te laag is vastgesteld (in strijd met de wet, het beleid of de jurisprudentie) en dat de onderzochte rulings op de juiste (procedurele) manier zijn afgehandeld en de juiste toetsen zijn aangelegd. Op een aantal punten doet de commissie aanbevelingen zoals bijvoorbeeld op het punt van de vastlegging. Ik neem deze aanbevelingen ter harte en zal deze meenemen in het door mij in de brief van 18 februari 2018 aangekondigde proces rond de herziening van de rulingpraktijk voor rulings met een internationaal karakter.3 Ten slotte spreek ik mijn dank uit aan de commissie voor het werk dat is verricht tijdens het onderzoek.

Tot slot

In 2018 staat de Belastingdienst voor de uitdaging om de onderkende risico’s beheersbaar te houden. In de brief die ik uw Kamer voor het meireces stuur, geef ik u mijn visie op de (herijkte) Investeringsagenda en de veranderopgave waar de Belastingdienst voorstaat. Zoals ik uw Kamer al meermaals heb laten weten, is deze veranderopgave een prioriteit voor mij.

De Staatssecretaris van Financiën, M. Snel


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Kamerstuk 31 066, nr. 389.

X Noot
3

Kamerstuk 25 087, nr. 187.

Naar boven