31 066 Belastingdienst

25 087 Internationaal fiscaal (verdrags)beleid

Nr. 372 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 juli 2017

In de brief aanpak van belastingontduiking van 17 januari 2017 (Kamerstukken 25 087 en 31 477, nr. 138) heb ik het voornemen geuit om de inkeerregeling af te schaffen. Bij het verslag van het schriftelijk gehouden overleg over genoemde brief (Kamerstukken 25 087 en 31 477, nr. 169) heb ik uw Kamer toegezegd dat ik u zo spoedig mogelijk na het besluit over het voorgenomen tijdstip van afschaffing van de inkeerregeling zou berichten. Die toezegging kom ik hierbij na.

De inkeerregeling gold bij introductie ervan voor alle belastingjaren waarvoor werd ingekeerd. Bij amendement van de leden Tang c.s. is de termijn waarbinnen volledige boetematiging plaatsvindt, met ingang van 2 juli 2009 beperkt tot uiterlijk twee jaar nadat een belastingplichtige een onjuiste of onvolledige aangifte heeft gedaan of had moeten doen.1 In de periode van 2 september 2013 tot 1 juli 2014 bestond een tijdelijke verruiming van de inkeerregeling, waarin de op te leggen vergrijpboete(n) ook bij een melding buiten de tweejaarsperiode na matiging nihil bedroeg(en). In de afgelopen jaren is de in een dergelijke situatie na matiging resulterende vergrijpboete al een aantal maal verhoogd. In reactie op de publicatie van de Panama Papers heb ik de boete met ingang van 1 juli vorig jaar verder verhoogd tot 120 procent.

Door de toenemende transparantie, onder meer op het vlak van internationale fiscale gegevensuitwisseling, hebben belastingdiensten meer informatie tot hun beschikking en zijn zij beter in staat tot handhaving. De kans dat belastingplichtigen met verzwegen vermogen tegen de lamp lopen wordt hierdoor almaar groter.

Gezien deze ontwikkelingen is het mijn voornemen om het voorstel tot afschaffing van de inkeerregeling op te nemen in het pakket Belastingplan 2018. De afschaffing kan dan geschieden met ingang van 1 januari 2018. Dit houdt in dat met ingang van 1 januari 2018 geen beperkte termijn meer zal gelden waarbinnen volledige boetematiging plaatsvindt. Opneming in het pakket Belastingplan 2018 betekent verder dat deze maatregel – anders dan ik eerder heb aangegeven – niet zal worden gepubliceerd ter internetconsultatie.

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes


X Noot
1

Amendement van de leden Tang c.s., Kamerstuk 31 301, nr. 34.

Naar boven