31 066 Belastingdienst

Nr. 324 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 december 2016

De vaste commissie voor Financiën heeft mij verzocht om te reageren op het rapport1 «Vergeten toeslagen», zoals dat gepubliceerd is op 23 april 2016.

Het rapport concludeert onder meer dat van de huishoudens die recht hebben op huur-, zorg of kinderopvangtoeslag, 1 op de 7 (14,3%) ten minste één toeslag laat liggen.

In het rapport wordt verwezen naar een in 2011, door SEO Economisch Onderzoek2 uitgevoerd onderzoek naar het niet-gebruik van inkomensondersteunende maatregelen. Uit dit onderzoek komt naar voren dat er niet één oorzaak aan te wijzen is voor het niet-gebruik.

Bovendien wordt de kinderopvangtoeslag, in tegenstelling tot de andere toeslagen, niet gezien als een (direct) inkomensonder-steunend instrument, maar als arbeidsparticipatiebevorderend.

Burgers kunnen er dus voor kiezen geen kinderopvangtoeslag aan te vragen bijvoorbeeld omdat ze de opvang anders willen regelen of niet voldoen aan de voorwaarde dat beide partners werken.

Dat er sprake is van niet-gebruik wordt door het kabinet herkend en onderkend. Om die reden worden burgers actief, door de betrokken beleidsdepartementen en de Belastingdienst, gewezen op de mogelijkheid van het aanvragen van toeslagen in het algemeen, bijvoorbeeld via www.toeslagen.nl, www.rijksoverheid.nl en bijbehorende massamediale campagnes.

De Belastingdienst/Toeslagen zet daarnaast de website, social media, en de zorgapp in om burgers die recht hebben op toeslagen hierover te attenderen en het hen gemakkelijk te maken om deze aan te vragen. Burgers die al een toeslag ontvangen van de Belastingdienst/Toeslagen ontvangen automatisch kindgebonden budget als door de SVB ook kinderbijslag uitbetaald wordt. De Belastingdienst stuurt samen met DUO iedereen die 18 jaar wordt een brief om hen te wijzen op een mogelijk recht op zorgtoeslag.

Burgers die moeite hebben met het aanvragen van toeslagen kunnen daarnaast terecht bij de Belastingtelefoon of een afspraak maken bij één van de balies van de belastingkantoren. Verder kunnen burgers bij Toeslagenservicepunten (TSP) en Toeslagendienstverleners (TDV) terecht voor informatie en advies over toeslagen. De TSP’s hebben autorisatie om toeslagen aan te vragen en wijzigingen door te geven. Het gaat o.a. om gemeenten, Vluchtelingenwerk, sociaal raadslieden en welzijnsorganisaties. Dienstverleners (TDV) zijn organisaties die vanuit hun expertise in aanraking komen met toeslagen. Dit zijn vooral kinderopvanginstellingen en verhuurdersorganisaties. Dienstverleners die bij Belastingdienst/Toeslagen geregistreerd staan, bellen bij vragen over toeslagen rechtstreeks met de helpdesk voor dienstverleners.

Uitgangspunt blijft wel dat burgers zelf inschatten of zij inkomensondersteuning nodig hebben en daarvoor in aanmerking komen. Daar waar nodig kunnen burgers hulp krijgen van de Belastingdienst of maatschappelijke organisaties om die afweging te maken. Maar uiteindelijk is het de burger zelf die beslist of hij wel of niet gebruik maakt van toeslagen.

Vanuit het kabinet wordt ingezet op zo optimaal mogelijke communicatie om toeslaggerechtigden te wijzen op hun eventuele recht op toeslagen. De voorliggende rapportage sterkt het kabinet erin deze voorlichting met kracht voort te zetten.

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes


X Noot
1

Onder zoek door Bokkz, Bond van Belastingbetalers en Kassa naar ondergebruik van inkomensafhankelijke regelingen.

X Noot
2

SEO-rapport nr. 2011–31, SEO Economisch Onderzoek doet onafhankelijk toegepast onderzoek in opdracht van overheid en bedrijfsleven. SEO Economisch Onderzoek is gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam.

Naar boven