Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201531066 nr. 246

31 066 Belastingdienst

Nr. 246 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 juni 2015

Hierbij infomeer ik uw Kamer over de maatregel één bankrekeningnummer en het per 1 juli aflopen van het overgangsrecht dat daar voor geldt. Gedurende het overgangsrecht betaalt de Belastingdienst toeslagen, teruggaven inkomstenbelasting en/of inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet nog uit op het bekende oude rekeningnummer van burgers waarvan de Belastingdienst nog geen geverifieerd rekeningnummer dat op naam is gesteld tot zijn beschikking heeft.

Met mijn brieven van 3 maart 2014 en 2 juni 2014 heb ik uw Kamer geïnformeerd over de maatregel één bankrekeningnummer. In mijn brief van 3 maart heb ik aangegeven dat bij de conversie in januari 2014 voor ca. 11 mln. burgers en ondernemers is vastgesteld dat het rekeningnummer aan de wettelijke eisen voldoet, voor ca. 900.000 burgers meer dan één rekeningnummer bekend was en de Belastingdienst daaruit één nummer heeft gekozen dat aan de wettelijke eisen voldoet en dat voor ca. 1,2 mln. burgers niet kon worden vastgesteld dat het door hen gebruikte rekeningnummer aan de wettelijke eisen voldoet. In die brief heb ik ook aangegeven dat ik de overlast voor deze laatste groep zo veel mogelijk wil beperken en daarom heb gekozen om eerst een aantal verbeteringen in het verificatieproces door te voeren. Omdat daar wel tijd voor nodig was, kon de implementatie van één bankrekeningnummer voor deze groep niet per 1 juli 2014 worden afgerond. Daarom heb ik, zoals aangegeven in mijn brief van 2 juni 2014, besloten het overgangsrecht te verlengen tot 1 juli 2015. In de vijftiende halfjaarrapportage heb ik uw Kamer geïnformeerd over de voortgang van één bankrekeningnummer. Op dat moment was de restgroep, waaraan op grond van het overgangsrecht nog op een niet-geverifieerd nummer werd betaald, afgenomen van 1,2 mln burgers in januari 2014, naar 700.000 in oktober 2014 en naar 290.000 in maart 2015. De restgroep waaraan in mei 2015 nog werd uitbetaald op een niet-geverifieerd rekeningnummer omvatte nog ongeveer 156.000 rekeningnummers.

Zoals hiervoor aangegeven heeft de Belastingdienst zich het afgelopen jaar maximaal ingespannen om te zorgen dat zo min mogelijk burgers hinder zouden ondervinden van de één bankrekeningnummermaatregel en te zorgen dat de restgroep van bankrekeningnummers ten tijde van het aflopen van het overgangsrecht zo klein mogelijk zou zijn. De vorderingen in het afgelopen jaar licht ik hierna toe.

Proces één bankrekeningnummer burgers

Maandelijks wijzigen ongeveer 120.000 burgers het bankrekeningnummer dat door de Belastingdienst wordt gebruikt voor uitbetaling. Voorheen werd, indien een burger een wijziging van zijn te gebruiken rekeningnummer doorgaf, het bestaande nummer direct gedeactiveerd. Vervolgens werd gecontroleerd of het nieuwe rekeningnummer op naam stond, waarna tot betaling werd overgegaan. Knelpunt was dat uitbetalingen geen doorgang konden vinden zolang het nieuwe rekeningnummer nog niet geverifieerd was. In 30% van de gevallen leidde dit proces tot uitval en werd minimaal één uitbetaling gemist. Om het proces te verbeteren zijn het afgelopen jaar de volgende maatregelen getroffen:

  • Het mutatieproces van bankrekeningnummers is zodanig aangepast dat het oude rekeningnummer in gebruikt blijft tot het nieuwe nummer is geverifieerd (met een maximum van 45 dagen). Burgers lopen hierdoor nagenoeg geen risico meer één of meer uitbetalingen te missen. Burgers die niet willen dat in de tussentijd op het oude rekeningnummer wordt uitbetaald, krijgen de mogelijkheid om betalingen te blokkeren totdat het nieuwe rekeningnummer is geverifieerd.

  • De zogeheten «NAW navraagservice» van Equens (clearing house voor alle Nederlandse bankrekeningen) is geïmplementeerd. Het uitvalpercentage (het percentage dat uitvalt omdat het door de burger doorgegeven rekeningnummer niet door de Belastingdienst kan worden geverifieerd) is hiermee voor binnenlandse rekeningnummers gehalveerd van ruim 30 naar 15.

  • Via Mijn Belastingdienst op www.belastingdienst.nl. kan de burger een nieuw rekeningnummer doorgeven.

  • In samenwerking met de bewindvoerders, die namens belastingplichtigen optreden, is een centraal loket met een op deze situatie toegesneden proces in gebruik genomen. In samenwerking met de koepels is gezorgd voor een juiste registratie van lopende bewindvoeringsafspraken.

  • Bankrekeningnummers van burgers die geen bekende verblijfplaats hebben en van burgers die zijn overleden, worden gedeactiveerd.

  • Bankrekeningnummers van burgers waarop sinds 1 januari 2013 geen uitbetaling meer heeft plaatsgevonden, worden gedeactiveerd.

  • Bankrekeningnummers van burgers waarop sinds 1 januari 2014 geen uitbetaling meer heeft plaatsgevonden, worden gedeactiveerd, tenzij zij voor de teruggaafgarantiedatum van 1 juli 2015 nog een teruggaaf inkomensheffing ontvangen.

Stand van zaken

Door bovenstaande verbeteringen en acties heeft de Belastingdienst ervoor gezorgd dat zo veel mogelijk bankrekeningnummers (ruim 1 mln) zonder tussenkomst van burgers konden worden gevalideerd, en daarmee geschikt gemaakt voor uitbetaling conform de eisen van één bankrekening, of worden gedeactiveerd. Ook na al deze acties was er nog een relatief kleine restgroep (156.000 burgers) die door de Belastingdienst actief moest worden benaderd met de boodschap dat de burger zelf actie moet ondernemen. Deze groep bestaat uit de volgende drie groepen:

  • 113.000 burgers hebben een brief ontvangen waarin ze zijn geïnformeerd over de maatregel één bankrekeningnummer en zijn gevraagd een bankrekening-nummer op te geven dat voldoet aan de tenaamstellingsverplichting. In deze brief is aangegeven dat de Belastingdienst per 1 juli 2015 niet meer uitbetaalt op een rekeningnummer dat niet op naam staat. Ongeveer 45% heeft op de brief gereageerd. Van het restant heeft iets minder dan de helft recht op een maandelijkse betaling (de rest betreft jaarlijkse betalingen).

  • 30.000 burgers wonen in het buitenland of hebben een buitenlands rekeningnummer. Aan deze burgers is aangetekend de brief verstuurd waarin ze zijn geïnformeerd over de maatregel één bankrekeningnummer en zijn gevraagd een rekeningnummer op te geven dat voldoet aan de tenaamstellingsverplichting. Ook in deze brief is aangegeven dat de Belastingdienst per 1 juli 2015 niet meer uitbetaalt op een rekeningnummer dat niet op naam staat.

  • 13.000 burgers hebben meer dan één gevalideerd bankrekeningnummer. Deze burgers zijn in een brief geïnformeerd over het bankrekeningnummer dat de Belastingdienst gekozen heeft. Wanneer burgers het hier niet mee eens zijn, kunnen zij dit rekeningnummer wijzigen door een nieuw rekeningnummer op te geven.

Restgroep

De Belastingdienst heeft zich maximaal ingespannen om zoveel mogelijk burgers aan een geverifieerd rekeningnummer te helpen en zo min mogelijk hinder te laten ondervinden van de één bankrekeningnummermaatregel. De verwachting is dat ongeveer 85.000 burgers niet zullen reageren. Zij vormen de uiteindelijke restgroep en krijgen te maken met het einde van het overgangsrecht. De verwachting is dat extra acties om deze groep nog verder te verkleinen niet helpen omdat alle mogelijke acties zijn ondernomen en nieuwe acties slechts herhaling zouden zijn. Er zijn helaas altijd burgers die niet reageren op onze oproepen. Daarom ben ik van plan de rekeningnummers van deze burgers gefaseerd vanaf begin juli tot begin augustus 2015, afhankelijk van het tijdstip waarop burgers benaderd zijn, te deactiveren. Zodoende heeft iedereen voldoende tijd en gelegenheid gehad om een rekeningnummer op naam door te geven aan de Belastingdienst. Naar schatting heeft ongeveer de helft (43.000) van deze restgroep recht op een maandelijkse uitbetaling, die dus vanaf medio juli mogelijk zal uitblijven. Mensen waarvan het rekeningnummer is gedeactiveerd en waarvoor een (maandelijkse) uitbetaling klaar staat, ontvangen van ons nogmaals een brief waarin staat welke actie van hen nodig is. Uiteraard kunnen burgers waarvan het rekeningnummer is gedeactiveerd, alsnog een rekening op naam doorgeven zodat weer aan hen uitbetaald kan worden. Dan worden ook de eventueel niet betaalde termijnen alsnog uitbetaald.

Al met al is met het doorvoeren van de procesverbeteringen, het zo veel mogelijk zonder tussenkomst van de burger valideren van rekeningnummers en de omgang met de restgroep het proces omtrent één bankrekeningnummer beheersbaar geworden.

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes