31 066 Belastingdienst

Nr. 230 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 februari 2015

Uw Kamer heeft de Staatssecretaris van Financiën en mij om een brief gevraagd naar aanleiding van een uitzending van RTL nieuws over de fiscale regeling voor werknemers die vanuit het buitenland in Nederland komen werken, de zogenoemde extraterritoriale kostenregeling (ET-regeling). Daarnaast heeft de Tweede Kamer mij verzocht om een brief te sturen over een artikel in de Volkskrant over misstanden in de bouwsector. Ook hebben de leden Kerstens en Groot (beiden PvdA) en Heerma (CDA) Kamervragen gesteld over het convenant dat de uitzendsector heeft gesloten met de Belastingdienst.

In deze brief wordt nadere informatie gegeven over de ET-regeling, het convenant met de uitzendsector en wat er geregeld kan worden in een cao. Mede namens de Staatssecretaris van Financiën meld ik u dat wij de toepassing en effecten van deze regeling nader zullen onderzoeken. Vanwege de complexiteit van dit vraagstuk en de samenhang met andere fiscale regelingen is het van belang dit gedegen te doen. Naar verwachting zal dit onderzoek niet binnen de termijn voor de beantwoording van de Kamervragen afgerond zijn. Wij zullen uw Kamer binnen afzienbare tijd over de uitkomsten van het onderzoek informeren en dan tegelijkertijd de Kamervragen beantwoorden.

ET-regeling

Binnen het systeem van de loonbelasting is een aantal gerichte vrijstellingen opgenomen. Dit zijn vergoedingen en verstrekkingen die werkgevers belastingvrij aan werknemers kunnen geven, uiteraard voor zover die werknemers daadwerkelijk kosten maken. Er is onder meer een gerichte vrijstelling voor zogenoemde extraterritoriale kosten (ET-kosten). ET-kosten zijn de extra kosten die een werknemer in redelijkheid maakt omdat hij tijdelijk buiten het land van herkomst verblijft voor het verrichten van zijn werkzaamheden. Voorbeelden van ET-kosten zijn dubbele huisvestingskosten of de kosten van bepaalde reizen naar het land van herkomst, bijvoorbeeld voor familiebezoek. Het maakt hierbij niet uit of iemand vanuit Nederland in het buitenland gaat werken of andersom.

Convenant uitzendbranche

De Belastingdienst heeft met de uitzendbranche een convenant afgesloten waarin nadere regels zijn vastgelegd over extraterritoriale kosten en de werknemers die hiervoor in aanmerking komen. Dit convenant is uitsluitend bedoeld om meer duidelijkheid te creëren over het toepassen van de wettelijke regels. Het leidt niet tot afwijkingen van de wet. Ook zonder convenant zijn ET-kosten voor de uitzendbranche, net als voor alle andere werkgevers, vrijgesteld van belasting. Dergelijke convenanten sluit de Belastingdienst vaker af.

Cao-afspraken

ET-kosten kunnen door een werkgever worden vergoed bovenop het reguliere loon. In sommige gevallen, bijvoorbeeld als dit is afgesproken in een cao, kunnen werkgever en werknemer met gebruik van de cafetariaregeling1 afspreken dat de werknemer een deel van zijn loon inruilt voor een onbelaste vergoeding. Zo hebben cao-partijen in de uitzendsector afgesproken dat een deel van het loon alsmede bovenwettelijke vakantiedagen, toeslagen en compensatie-uren mogen worden uitgeruild voor de ET-kostenvergoeding. Het loon moet volgens de cao, ook na de uitruil, nog wel boven het wettelijk minimumloon blijven. Deze uitruil moet vooraf schriftelijk worden overeengekomen met de uitzendkracht en worden vastgelegd. Deze afspraken in de cao betreffen alleen de vergoedingen en verstrekkingen voor werkelijk gemaakte kosten. In dergelijke gevallen wordt het brutoloon verlaagd met het bedrag van de vergoeding.

Zodra de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn, wordt uw Kamer nader geïnformeerd.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher


X Noot
1

Een cafetariaregeling is een regeling waarbij de werknemer zelf kan bepalen hoe hij zijn loon geniet. Meestal houdt zo'n regeling in dat de werknemer belast loon ruilt voor onbelast loon. Hij kan bijvoorbeeld kiezen voor een beloning in natura, een onbelaste verstrekking, vergoeding of terbeschikkingstelling in de plaats van loon in geld.

Naar boven