Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231066 nr. 118

31 066 Belastingdienst

Nr. 118 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 februari 2012

De Telegraaf van heden opende met het alarmerende artikel «Fiscus buigt voor klagers». Dit artikel is gebaseerd op een intern memo van de Belastingdienst waarin werd voorgesteld om een piek in het aantal af te handelen bezwaren Inkomensheffing op te vangen door deze ongezien goed te keuren. Daar kan geen sprake van zijn. Dit zou immers haaks staan op het beleid waar ik voor sta: bezwaarschriften worden inhoudelijk behandeld. Ik zal dit nader toelichten.

Bezwaarschriften Inkomensheffing

Het aantal bezwaren naar aanleiding van de aanslagen Inkomensheffing is sinds september 2011 toegenomen. Deze toename wordt vooral veroorzaakt door de campagne Tijdige Aangifte, het ambtshalve opleggen van aanslagen en door een verscherpt boetebeleid.

In de campagne Tijdige Aangifte heeft de Belastingdienst ervoor gezorgd dat meer aangiften tijdig worden ingediend. Deze aanpak is succesvol; er zijn in 2011 ruim 30% meer aangiften op tijd binnengekomen dan in voorgaande jaren. Voor aangiften die niet tijdig zijn binnengekomen heeft de Belastingdienst ambtshalve aanslagen opgelegd voor de jaren 2008, 2009 en 2010. Ook zijn de boetebedragen verhoogd voor belastingplichtigen die niet tijdig aangifte doen.

Door deze ontwikkelingen is het aantal bezwaarschriften toegenomen.

Recentelijk is het bezwaarproces herontworpen. Hierbij is het proces efficiënter ingericht door de vorming van bezwarenteams en verbeteringen in performancemanagement. Ook zijn er aanpassingen gedaan om bezwaren te voorkomen en bezwaren sneller af te handelen, onder meer door te bellen met belastingplichtigen in het voortraject en bij bezwaar. De effecten hiervan zijn terug te zien in de resultaten van het afgelopen jaar; het aantal bezwaren dat binnen de Awb-termijn is behandeld, steeg van 84% in 2010 naar 93% in 2011 bij een stijgend aantal binnengekomen bezwaarschriften. Hierover is uw Kamer geïnformeerd in de 9e halfjaarsrapportage en het Algemeen Overleg van 9 februari 2012.

De voorstellen gedaan in het interne memo zijn dan ook niet aan de orde. Naast de eerdergenoemde acties wordt namelijk ook extra capaciteit ter beschikking gesteld, zoals dat gebruikelijk is bij soortgelijke tijdelijke piekbelastingen.

Kortom, bezwaarschriften worden inhoudelijk behandeld waarbij de Belastingdienst net als bij de behandeling van een aangifte een weging maakt; sommige bezwaren verdienen een intensieve behandeling en andere kunnen zonder probleem worden toegewezen bijvoorbeeld als er sprake is van aanvullingen op de aangifte die stroken met informatie van de Belastingdienst.

Voor de volledigheid bericht ik uw Kamer ook over enkele andere, specifieke categorieën bezwaarschriften.

Specifieke categorieën bezwaarschriften

Naast de bezwaarschriften Inkomensheffing zijn er specifieke categorieën bezwaarschriften waarvoor de Belastingdienst, vanwege de onderling vergelijkbare problematiek en de hoeveelheid, bijzondere maatregelen heeft getroffen. Het gaat hier om bezwaarschriften die (vaak in overleg met belanghebbenden) worden aangehouden in afwachting van procedures. Op dit moment gaat het hier om categorieën bezwaarschriften in de Omzetbelasting (Besluit Uitsluiting Aftrek en privé-gebruik auto), Dividendbelasting en Kansspelbelasting.

Voor één categorie bezwaarschriften – BPM – is de Belastingdienst op dit moment bezig met het afwikkelen van enkele duizenden bezwaren. Deze bezwaarschriften – die onderling sterke overeenkomsten vertonen – worden zoveel mogelijk in goed overleg door middel van vaststellingsovereenkomsten met de betrokken fiscale dienstverleners afgehandeld.

Ik vertrouw erop met bovenstaande informatie eventuele bezorgdheid naar aanleiding van het artikel te hebben weggenomen.

De staatssecretaris van Financiën, F. H. H. Weekers