31 066 Belastingdienst

Nr. 116 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 december 2011

Hierbij bied ik uw Kamer de 9e halfjaarsrapportage Belastingdienst1, dit keer over de periode mei–oktober 2011. Sinds 2008 ontvangt de Tweede Kamer halfjaarlijks een rapportage over de voortgang van de activiteiten van de Belastingdienst. Voor u ligt al weer de 9e rapportage. Hierin onder meer aandacht voor het live gaan van het nieuwe toeslagensysteem en de aanpak van systeemfraude, buitenlands vermogen en btw-fraude.

Traditioneel gaat de halfjaarsrapportage vergezeld van een bijlage met een aantal productietabellen. De vraag die ik uw Kamer wil voorleggen is of dit zo moet blijven. De wens van de commissie om vaker dan één keer per jaar bij de jaarverantwoording te worden geïnformeerd over de bedrijfsvoering van de Belastingdienst, stamt uit de periode 2006–2009 toen de Belastingdienst werd geconfronteerd met grote problemen, onder meer op het vlak van automatisering, waardoor vooral de dienstverlening sterk verslechterde.

Naar mijn mening is de afgelopen tijd de situatie van de Belastingdienst ten goede veranderd. Ik denk daarbij in de eerste plaats aan de verbetering van de telefonische bereikbaarheid en de afname van het aantal productieverstoringen. Ook de uitvoering van de toeslagen is in rustiger vaarwater terecht gekomen.

Ik wijs er ten slotte op dat de informatie uit de bijlage ook wordt opgenomen in het jaarlijkse Beheerverslag Belastingdienst, zodat er geen sprake is van informatieverlies voor uw Kamer. Mijn voorstel is dan ook om met ingang van de volgende halfjaarsrapportage de bijlage achterwege te laten.

De staatssecretaris van Financiën,

F. H. H. Weekers


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven