31 016 Ziekenhuiszorg

Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 december 2013

Op 22 november 2013 heeft de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport mij verzocht om de stand van zaken over de onder verscherpt toezicht stelling van het Medisch Spectrum Twente (MST) door de inspectie.

In mijn brief aan uw Kamer van 11 juni 2013 (Kamerstuk 33 497, nr. 9) heb ik aangegeven dat de inspectie handhavend zal optreden bij ziekenhuizen die eind 2013 niet voldoen aan de accreditatienorm voor het veiligheidsmanagementsysteem (VMS). Op 21 juni 2013 heeft de inspectie, naar aanleiding van het VMS verificatiebezoek, richting MST al aangegeven dat indien het VMS niet geaccrediteerd zou worden dit zou leiden tot verscherpt toezicht. Op 28 oktober heeft het Medisch Spectrum Twente de inspectie kenbaar gemaakt de accreditatie niet te hebben behaald. Op 14 november 2013 heeft de inspectie aan het MST officieel medegedeeld dat het ziekenhuis, vanwege het niet tijdig voldoen aan de accreditatienorm voor het VMS, onder verscherpt toezicht wordt geplaatst voor een periode van maximaal 6 maanden. Dit besluit is op 20 november 2013 openbaar gemaakt (Kamerstuk 31 016, nr. 59).

Dit verscherpt toezicht betekent niet dat er sprake is van een voor patiënten onveilige situatie. Wel betekent het dat de inspectie een serieus signaal afgeeft dat de gemaakte afspraken over het landelijk veiligheidsprogramma moeten worden nageleefd. Zoals ik in mijn brief van 18 november 20131 bij het Emgo/Nivel rapport over vermijdbare sterfte heb opgemerkt is programmatische aanpak van patiëntveiligheid, zoals de afgelopen jaren door mij is gefaciliteerd, effectief gebleken. In maart 2014 stuur ik u mijn visie op het vervolg.

Wat het perspectief voor MST betreft: de inspectie constateert dat er nog stappen gezet moeten worden in het vervolmaken van de kwaliteitscyclus en het borgen en evalueren hiervan. De verwachting is dat binnen een relatief korte periode (maximaal 6 maanden) de noodzakelijke stappen gezet kunnen worden.

Op grond van de relevantie voor de borging van de patiëntveiligheid zal de inspectie in het kader van dit verscherpt toezicht de accreditatiewaardigheid van de navolgende VMS-thema’s bij het MST willen kunnen vaststellen:

  • 1. Medicatieveiligheid

  • 2. Infectiepreventie

  • 3. Vitaal bedreigde patiënt

Er zullen in ieder geval onaangekondigde bezoeken plaatsvinden en het ziekenhuis zal periodiek moeten rapporteren welke stappen gezet zijn. Deze nadere invulling wordt het ziekenhuis per aanvullende brief medegedeeld.

De inspectie heeft mij laten weten dat (behoudens het Medisch Spectrum Twente en het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis) alle ziekenhuizen binnen de gestelde termijn aan de accreditatienorm hebben voldaan. Ik ben erg tevreden met dit resultaat.

Ik ga ervan uit dat ik u op deze manier voldoende heb geïnformeerd.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven