31 016 Ziekenhuiszorg

27 925 Bestrijding internationaal terrorisme

Nr. 281 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 februari 2020

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (hierna OVV) heeft op 13 februari jl. het rapport «Patiëntveiligheid bij ICT-uitval in ziekenhuizen» gepubliceerd1. Dit betreft een onderzoek naar aanleiding van ICT-storingen in een aantal ziekenhuizen in 2018 en diverse ransomware-aanvallen op Nederlandse ziekenhuizen in de afgelopen jaren. De OVV heeft zich in dit onderzoek gericht op de vraag hoe ziekenhuizen de risico’s van ICT-storingen voor de patiëntveiligheid op adequate wijze kunnen beheersen.

In het Algemeen Overleg «Elektronische Gegevensuitwisseling in de zorg» van 9 oktober 2019 heb ik u toegezegd om het rapport van de OVV naar uw Kamer te sturen zodra deze beschikbaar is (Kamerstuk 27 529, nr. 195). Met het toezenden van het rapport kom ik tegemoet aan mijn toezegging. Ik zal het onderzoeksrapport van de OVV de komende periode bestuderen en binnen acht weken een beleidsreactie met uw Kamer delen.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven