Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201931016 nr. 234

31 016 Ziekenhuiszorg

Nr. 234 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 juni 2019

Bij brief van 11 maart jl. heb ik uw Kamer geïnformeerd over het voornemen van Bravis om de zorg te concentreren1. Zoals in mijn brief van 11 juni jl. toegezegd, informeer ik uw Kamer middels deze brief over het gesprek dat ik op 11 juni 2019 (Aanhangsel Handelingen II 2018/19, nr. 2982) heb gevoerd met de Raad van Bestuur van het Bravis ziekenhuis over de concentratie van zorg van twee naar één locatie voor klinische zorg.

Op dit moment verleent Bravis klinische zorg op twee locaties: Roosendaal en Bergen op Zoom. Beide locaties kennen een SEH en de locatie Bergen op Zoom kent een afdeling acute verloskunde (deze is gevoelig). Er zijn drie buitenpoliklinieken; in Steenbergen, Oudenbosch en Etten-Leur. Bravis heeft toekomstscenario’s verkend, waarbij in ieder geval de klinische zorg in de nabije toekomst op één nieuwe locatie wordt geleverd.

Op 21 februari jl. heb ik met de Raad van Bestuur van Bravis gesproken over hun plannen. In dit overleg heb ik benadrukt dat niet eerder kan worden overgegaan tot een besluit, dan nadat er een zorgvuldig proces is voorafgegaan, waarbij belanghebbenden zijn gehoord en afspraken zijn gemaakt. In dit kader heb ik nadrukkelijk geadviseerd te handelen conform het concept van een algemene maatregel van bestuur (amvb) over de versterking van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ), de ik op 28 november 2018 aan uw Kamer en ter consultatie aan veldpartijen heb gestuurd.2 Tevens heb ik eerder aangegeven dat ik verwacht dat er continuïteitsafspraken worden gemaakt over het overnemen van de acute zorg.

Op 16 april jl. is het voornemen bekend gemaakt dat Bravis haar hoofdlocatie wil vestigen in Bulkenaar, gelegen in de gemeente Roosendaal. Bravis heeft mij in het gesprek op 11 juni jl. laten weten dat alle interne adviesorganen akkoord zijn met het voornemen om te komen tot één klinische locatie en de vestiging van deze locatie in Bulkenaar. Op 19 juni 2019, heeft de Raad van Toezicht ingestemd met het besluit van de Raad van Bestuur. Hiermee is het definitieve besluit genomen om de zorg van Bravis vanaf 2025 te concentreren in Bulkenaar.

Bravis geeft aan dat de locatie in Bulkenaar voldoet aan alle door Bravis gestelde criteria waarbij de centrale ligging tussen de regio tussen Bergen op Zoom en Roosendaal, en het voldoen aan de 45-minuten norm, de belangrijkste criteria zijn aldus Bravis. Daarnaast is er bij de locatie Bulkenaar meer oppervlakte beschikbaar waardoor deze locatie de mogelijkheid biedt om verder uit te breiden met andere mogelijke zorginstellingen, aldus Bravis.

In het overleg van 11 juni jl. heb ik de Raad van Bestuur van Bravis gevraagd naar de organisatie van de continuïteit van zorg in de toekomst en hoe patiënten, burgers, gemeenten, toezichthouders en zorgpartners in het besluitvormingsproces betrokken zijn.

Bravis geeft aan met vele partijen te hebben gesproken, waaronder huisartsen, RAV Midden en West-Brabant en RAV Zeeland, verloskundigen, het Van Weel Bethesda ziekenhuis en zorgverzekeraars.

Bravis geeft aan op diverse momenten met vertegenwoordigers van huisartsen gesproken te hebben over het voornemen om te komen tot één klinische locatie. Dit voornemen is door hen ondersteund. Ook het voornemen voor de locatie Bulkenaar is onderwerp van gesprek geweest. Tijdens de bijeenkomst op 15 mei jl. waar alle huisartsen uit het verzorgingsgebied voor uitgenodigd waren, is de besluitvorming door de aanwezige huisartsen onderschreven. De RAV’s Zeeland en Midden en West-Brabant voorzien geen problemen bij de keuze voor de locatie Bulkenaar.

Het Bravis ziekenhuis biedt integrale geboortezorg aan en heeft daarvoor momenteel een Moeder en Kind Centrum op de locatie Bergen op Zoom. Dit centrum zal door het locatiebesluit worden verplaatst naar Bulkenaar. De Stichting Qocon, waarin onder andere verloskundigen, kraamzorg en gynaecologen vertegenwoordigd zijn, voorziet eveneens geen problemen.

Bravis heeft mij ook laten weten overleg te hebben gevoerd met het Van Weel Bethesda ziekenhuis, dat door het besluit van de Raad van Bestuur voor 17.000 patiënten gevoeliger wordt. Bravis heeft mij medegedeeld dat het Van Weel Bethesda ziekenhuis over ruime opvangmogelijkheden voor acute patiënten beschikt. De zorgverzekeraars zien het besluit van Bravis als een sluitstuk van de reeds in het fusieproces aangekondigde totale integratie van de ziekenhuiszorg in West-Brabant, aldus Bravis.

Verder is er twee keer een bijeenkomst georganiseerd voor inwoners uit het verzorgingsgebied. De belangrijkste teneur van de aanwezigen betrof, aldus Bravis, de impact van de nieuwe hoofdlocatie op de woonomgeving (dit betrof vooral bewoners van het gebied rond de nieuwe hoofdlocatie) en zorgen over de bereikbaarheid.

De gemeente Roosendaal voorzag enige jaren geleden al een nieuwe ontsluitingsweg. Door het aanleggen van deze ontsluitingsweg kunnen de zuidelijke wijken van de gemeente Roosendaal, waaronder de wijk Tolberg, goed ontsloten worden naar de A58 die is gelegen tussen Roosendaal en Bergen op Zoom. Deze nieuwe ontsluitingsweg zal de bereikbaarheid van een nieuw ziekenhuis in Bulkenaar ook verbeteren.

Verder gaat Bravis samen met het gemeentebestuur van Tholen op 28 juni 2019 in gesprek met RAV Zeeland over onder andere een mogelijk betere situering van de uitrijdpost van de ambulancedienst op het eiland Tholen. Tevens heeft Bravis mij laten weten samen met de gemeente Tholen in gesprek te gaan met een delegatie van de huisartsenvereniging Tholen over de verdere inrichting van de anderhalvelijns zorg aldaar.

Ik vind het belangrijk dat zowel het ROAZ Zuidwest-Nederland, als het ROAZ Brabant, door Bravis betrokken blijft bij de ontwikkelingen rondom Bravis en de situatie in Tholen.

Ten slotte heeft Bravis mij laten weten dat er in Bergen op Zoom een polikliniek gerealiseerd zal worden. Nagenoeg alle specialismen zullen spreekuur houden op deze locatie. Naast de spreekuurfaciliteiten zullen er ook diagnostische faciliteiten aanwezig zijn. De definitieve vormgeving hangt af van de visie en de ontwikkelingen van het gewenste zorgaanbod, aldus Bravis.

Bij wijzigingen in het zorgaanbod toetsen de IGJ en NZa respectievelijk de borging van de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg. De IGJ en NZa geven aan tijdig en uitvoerig door Bravis te zijn geïnformeerd over de plannen. Als de situatie daar aanleiding toe geeft zullen de toezichthouders de plannen toetsen op de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg.

Ik heb bij de voorzitter van de Raad van Bestuur van het Bravis met nadruk onder de aandacht gebracht goed te blijven letten op blijvend goede communicatie richting onder andere gemeenten, bewoners, andere zorgverleners en het ROAZ, ook nu het besluit genomen is. Het is van belang dat kwaliteit van zorg en continuïteit van zorg geborgd is en dat iedereen weet waar hij aan toe is. Naast de toezichthouders IGJ en NZa, zal ik de ontwikkelingen rondom Bravis nauwlettend volgen.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins


X Noot
1

Kamerstuk 31 016, nr. 212.

X Noot
2

Kamerstuk 29 247, nr. 264.