Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201931016 nr. 112

31 016 Ziekenhuiszorg

Nr. 112 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 oktober 2018

In mijn brief van 23 oktober jl. heb ik uw Kamer geïnformeerd over de financiële situatie bij het MC Slotervaart en de MC IJsselmeerziekenhuizen (Kamerstuk 31 016, nr. 110). Helaas moet ik u melden dat de zorgverlening in beide ziekenhuizen wordt afgebouwd, gelet op de faillissementen die vandaag door de rechtbank zijn uitgesproken. Een triest bericht voor allen die zorg genieten in het MC Slotervaart en de MC IJsselmeerziekenhuizen. Ik heb de afgelopen dagen met alle betrokkenen, zoals de (curatoren van) beide ziekenhuizen, de verzekeraars, het college van Amsterdam en Lelystad, de commissaris van de Koning in Flevoland, de Regionale Overleggen Acute Zorgketen (ROAZen) van beide regio’s en regio Zwolle, en de toezichthouders intensief contact gehad om hen te wijzen op hun verantwoordelijkheden. Binnen het Ministerie van VWS is een crisisstaf ingericht. Ik vind het allereerst van belang dat patiënten in beide ziekenhuizen, ook in een eventuele afbouwfase, kwalitatief goede en veilige zorg krijgen. Daarnaast moet er voor de toekomst voldoende zorg beschikbaar blijven voor de patiënten in beide regio’s. Met deze brief informeer ik uw Kamer over de situatie bij beide ziekenhuizen, de gevolgen voor de kwaliteit en continuïteit van de zorgverlening en de toegankelijkheid van de acute zorg.

Actuele situatie en de gevolgen voor de patiëntenzorg

De curatoren van de beide ziekenhuizen laten mij weten dat zij overeenstemming hebben bereikt met de zorgverzekeraars, onder leiding van Zilveren Kruis, over de financiering van de gecontroleerde afbouw van de zorg in de ziekenhuizen. De curatoren geven aan dat, zoals gebruikelijk in een faillissement, het UWV op basis van de loongarantieregeling de salarisbetalingen zal overnemen. Om ervoor te zorgen dat de ziekenhuizen ook na het faillissement hun medische aansprakelijkheidsverzekering behouden, staat het Ministerie van VWS garant voor eventuele claims die vallen binnen het eigen risico van de beide ziekenhuizen. Voor de korte termijn is hiermee de mogelijkheid gecreëerd om de patiëntenzorg in de beide ziekenhuizen op niveau te houden. De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet in deze situatie scherp toe op een veilige afbouw en overdracht. De IGJ geeft daarbij aan onder de indruk te zijn van de professionaliteit van de medewerkers van beide ziekenhuizen en hun grote betrokkenheid bij de patiënten. Ondertussen werken alle betrokkenen in beide regio’s aan een plan voor het behoud van goede, veilige en toegankelijke zorg. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ziet samen met de IGJ scherp toe op deze continuïteitsplannen en specifiek de vraag of de zorgverzekeraars zich houden aan hun wettelijke zorgplicht.

De curator van MC Slotervaart heeft mij laten weten dat hij samen met de overige ziekenhuizen in de regio en de zorgverzekeraars de capaciteit en zorgvraag heeft geïnventariseerd. Als de situatie zich voordoet dat patiënten van MC Slotervaart moeten worden overgeplaatst, kunnen zij allemaal in andere ziekenhuizen worden opgevangen, aldus de curator.

De curatoren van de MC IJsselmeerziekenhuizen laten mij weten dat de komende periode wordt gebruikt om, naast het uitvoeren van een verantwoord plan van afbouw, te onderzoeken of een deel van de ziekenhuiszorg in Lelystad behouden kan blijven. Zij gaan hierover in gesprek met de ziekenhuisbesturen in de regio en de zorgverzekeraars.

Toegankelijkheid acute zorg

Vanochtend is het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) regio Zwolle bijeen geweest, mede op initiatief van het SpoedZorgNet AMC (het ROAZ voor Flevoland en een deel van Noord-Holland). Bij dat overleg waren vertegenwoordigers van de ziekenhuizen uit de regio1, de huisartsen, regionale ambulancevoorzieningen, curatoren van de MC IJsselmeerziekenhuizen, en zorgverzekeraar Zilveren Kruis aanwezig. Zij hebben met name gekeken naar wat er op hele korte termijn moet gebeuren op het gebied van patiëntenzorg en welke mogelijkheden en capaciteit er bij de andere zorgaanbieders aanwezig is om patiënten op te vangen. Ook is besproken welke acties moeten worden ondernomen om ervoor te zorgen dat de patiëntenzorg op korte termijn goed blijft verlopen. Maandag vindt een vervolgoverleg plaats binnen het ROAZ. Ook de RAV Flevoland heeft mij laten weten dat zij in kaart hebben gebracht wat er bij sluiting van de IJsselmeerziekenhuizen nodig is voor de ambulancezorg. Er vindt goed overleg plaats tussen de RAV en de zorgverzekeraar, buurregio’s en veiligheidspartijen.

Zoals ik u in mijn brief van 23 oktober heb laten weten heb ik het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gevraagd om te bezien of het eventuele verdwijnen van deze ziekenhuizen gevolgen zou hebben voor de status als gevoelig ziekenhuis van andere ziekenhuizen in de regio’s (Kamerstuk 31 016, nr. 110). Het RIVM heeft mij laten weten dat dit niet het geval is bij het verdwijnen van het MC Slotervaart. Bij sluiting van de SEH en afdeling acute verloskunde van het ziekenhuis in Lelystad wordt het Westfries Gasthuis in Hoorn wel een «gevoelig ziekenhuis» voor de 45 minuten-norm voor zowel de SEH als voor de acute verloskunde. Ik zal het Westfries Gasthuis en de grootste zorgverzekeraar in de regio dit laten weten, zodat zij ervan op de hoogte zijn dat deze afdelingen niet mogen sluiten als de betreffende afdelingen in Lelystad sluiten.

Ik blijf de situatie rondom de beide ziekenhuizen nauwgezet volgen en houd uw Kamer op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins


X Noot
1

het Flevoziekenhuis in Almere, Sint Jansdal in Harderwijk, Antoniusziekenhuis in Sneek, Tjongerschans in Heerenveen, Isala in Zwolle en de MC IJsselmeerziekenhuizen.