31 015 Kindermishandeling

Nr. 74 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS EN MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 december 2011

Tijdens het algemeen overleg kindermishandeling op 15 december jongstleden is uitvoerig stilgestaan bij het Kinder- en Jeugd Trauma Centrum (KJTC) te Haarlem. Dit centrum heeft een speciale pilotfunctie in de zin dat de nieuwe aanpak tot nauwe samenwerking tussen de medische wereld, jeugdzorg en justitie moet leiden. Om meer inzicht te krijgen in de meerwaarde van deze multidisciplinaire aanpak zal deze worden getoetst. Hierbij wordt aangesloten bij het advies van de Gezondheidsraad.

Tijdens het algemeen overleg heeft de Staatssecretaris van VWS gewezen op de verantwoordelijkheden van de zorgverzekeraar en van de zorgaanbieder om voldoende verantwoorde zorg te leveren. Daarnaast heeft zij aangegeven dat er contact opgenomen zal worden met de zorgverzekeraar om te horen hoe die kijkt naar het leveren van verantwoorde zorg voor mishandelde kinderen. De Staatssecretaris van VWS heeft toegezegd uw Kamer vóór het kerstreces met een brief te informeren. Met deze brief wordt hieraan gevolg gegeven.

Inmiddels is er contact opgenomen met de zorgverzekeraar in verband met het leveren van verantwoorde zorg aan mishandelde kinderen. De zorgverzekeraar heeft aangegeven dat bij het doorvoeren van de bezuinigingsmaatregelen in de GGZ verzekeraars zoveel mogelijk een landelijk uniforme werkwijze hanteren. In dit geval is op regionaal niveau een specifiek knelpunt ontstaan.

De zorgverzekeraar is inmiddels in gesprek met de betreffende instelling teneinde te bewerkstelligen dat voor de kwetsbare doelgroep van mishandelde kinderen de continuïteit van zorg gewaarborgd blijft.

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. L. L. E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. I. Schippers

Naar boven