31 015 Kindermishandeling

Nr. 158 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 november 2018

Met deze brief bied ik uw Kamer het onderzoek Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld «Dadermonitor seksueel geweld tegen kinderen» (NRMSGK) aan1.

In deze eerste dadermonitor van NRMSGK wordt de aanpak van seksueel geweld tegen kinderen binnen de strafrechtketen in beeld gebracht. Uit de dadermonitor volgt onder andere de positieve ontwikkeling dat er vaker aangifte wordt gedaan door slachtoffers na een informatief gesprek. In 54 procent van de gevallen deed het slachtoffer na een informatief gesprek met de politie aangifte. Dat is aanzienlijk vaker dan de 30 procent die de Nationaal Rapporteur eerder rapporteerde over de periode 2011–2012.

Ik acht dit rapport verder van belang voor het inzicht in de aard en omvang van seksueel geweld tegen kinderen. Het kabinet hecht veel waarde aan het tegengaan van seksueel geweld tegen kinderen. Elke vorm van seksueel geweld tegen kinderen is weerzinwekkend en dient bestreden te worden. Zo zijn er in Nederland meer dan 600 zedenrechercheurs die gespecialiseerd zijn in dit type zaken, waaronder het zorgvuldig horen van zeer jonge kinderen. Ook bij het Openbaar Ministerie zijn speciale zedenofficieren aangesteld. Met de aanpak van online seksueel kindermisbruik, een van de in het rapport genoemde beleidsontwikkelingen, zet ik de komende periode samen met publieke en private partners hier stevig op in.

Bij de aanbevelingen ligt de nadruk op de digitale opsporing bij het bestrijden van seksueel geweld tegen kinderen. De NRMSGK doet drie aanbevelingen op het terrein van de digitale opsporing en het registratieproces met betrekking tot de uitkomsten van informatieve gesprek en de doorverwijzing van slachtoffers.

Hierover ga ik in gesprek met de betrokken organisaties, in elk geval de politie en het Openbaar Ministerie. Hierna zal ik uw Kamer zo spoedig mogelijk informeren met een beleidsreactie waarin ik in zal gaan op de aanbevelingen.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven