Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200830982 nr. 3

30 982
Beleidsdoorlichting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

nr. 3
BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 november 2007

Hierbij deel ik u mede dat het verzoek van de vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid om een reactie te geven op het rapport van de RWI «Beleid en Praktijk na niet-geslaagde trajecten» en het beleidsvoorstel van de RWI «Perspectief op tweede kans» niet binnen de gestelde termijn van drie weken mogelijk is, omdat de reactie wordt meegenomen in de beleidsdoorlichting van artikel 23 betreffende het re-integratiebeleid (in de begroting 2008 is dit artikel 47). Zoals ik u in mijn brief van 16 november jl. (Kamerstuk 30 982, nr. 2) heb geïnformeerd zal de beleidsdoorlichting op zijn vroegst in de tweede helft van december naar u worden toegezonden.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner