Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200830979 nr. 8

30 979
Aanpassingswet Algemene douanewet

nr. 8
NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 6 november 2007

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

I

Na artikel XLIII wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XLIIIa

Indien het bij brief van 14 december 2004 ingediende Voorstel van wet van de leden Wolfsen en Luchtenveld tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met de mogelijkheid van een dwangsom bij niet tijdig beslissen door een bestuursorgaan (Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen) (Kamerstukken II 2004/05, 29 934) in werking treedt, wordt in deze wet een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XIII Ba

De Algemene douanewet wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 8:1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

2. In afwijking van artikel 8:55a van de Algemene wet bestuursrecht is afdeling 8.2.4A van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing indien:

a. artikel 243, eerste lid, tweede alinea, van het Communautair douanewetboek toepassing vindt;

b. de inspecteur niet tijdig heeft beslist op bezwaar en hij de indiener van dat bezwaar geen inkennisstelling als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van het Communautair douanewetboek heeft doen toekomen.

II

Na artikel XLV worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XLVa

Met ingang van 1 juni 2008 vervalt in de Bijlage bij de artikelen 1:1 en 1:3, van de Algemene douanewet, in onderdeel B. Nationale regelgeving: – Wet milieugevaarlijke stoffen.

ARTIKEL XLVb

Op 1 januari 2009 wordt in artikel 8:1, tweede lid, van de Algemene douanewet de zinsnede: «In afwijking van artikel 8:55a van de Algemene wet bestuursrecht is afdeling 8.2.4A van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing indien:» vervangen door: Afdeling 8.2.4A van de Algemene wet bestuursrecht is alleen van toepassing indien:.

Toelichting

I

Artikel 243, eerste lid, van het Communautair douanewetboek opent onder meer de mogelijkheid bezwaar en beroep in te stellen (in het Communautair douanewetboek beroep in eerste fase en beroep in tweede fase geheten) indien de inspecteur niet binnen de daarvoor geldende termijn een beschikking heeft genomen. De wijze waarop dit bezwaar en beroep kan verlopen is in artikel 243, tweede lid, van het Communautair douanewetboek geregeld. Het instellen van beroep in eerste fase, bezwaar, is niet een communautaire voorwaarde om beroep in tweede fase, beroep, in te mogen stellen (zie HvJ van 11 januari 2001, C-1/99, Kofisa). Dit geeft de lidstaat de mogelijkheid rechtstreeks beroep mogelijk te maken in de gevallen zoals omschreven in de Wet beroep bij niet tijdig beslissen.

Om de afdeling 8.2.4A van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing te kunnen laten zijn, is aanpassing van de Algemene douanewet noodzakelijk. Onderhavig artikel draagt daarvoor zorg.

Artikel 8:55a van de Algemene wet bestuursrecht kan niet onverkort van toepassing zijn, aangezien dit artikel verwijzingen kent naar artikel 4:14 van de Algemene wet bestuursrecht. Ingevolge artikel 1:18, twaalfde lid, van de Algemene douanewet is genoemd artikel 4:14 niet van toepassing, omdat in artikel 6, tweede lid, van het Communautair douanewetboek een soortgelijke bepaling is opgenomen. Voorts regelt artikel 243, eerste lid, tweede alinea, van het Communautair douanewetboek inhoudelijk hetzelfde als wat beoogd is te bereiken met artikel 8:55a van de Algemene wet bestuursrecht. Strikt genomen is wat in onderdeel b is verwoord niet noodzakelijk, aangezien ook die gevallen geschaard mogen worden onder hetgeen in genoemd artikel 243, eerste lid, tweede alinea, is geregeld. Echter om de materie volledig parallel te regelen, als gedaan in artikel 8:55a van de Algemene wet bestuursrecht is toch voor opname van onderdeel b gekozen.

II

Artikel XLVa

Ingevolge artikel IX van de Uitvoeringswet EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH) wordt de Wet milieugevaarlijke stoffen ingetrokken. Ingevolge het besluit van 24 mei 2007, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Uitvoeringswet EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH) (Stb. 182) treedt genoemd artikel IX in werking met ingang van 1 juni 2008.

Hierdoor is het noodzakelijk dat de vermelding van de Wet milieugevaarlijke stoffen in de Bijlage bij de artikelen 1:1 en 1:3, van de Algemene douanewet, in onderdeel B. Nationale regelgeving komt te vervallen op het genoemde tijdstip.

De genoemde uitvoeringswet zorgt er voor dat de EG-verordening in de Nederlandse rechtsorde wordt ingebed via de Wet milieubeheer. Deze wet is opgenomen in de bijlage bij de artikelen 1:1 en 1:3 van de Algemene douanewet.

Artikel XLVb

Ingevolge artikel II, eerste lid, van de Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen vervalt artikel 8:55a van de Algemene wet bestuursrecht op 1 januari 2009. Hierdoor moet artikel 8:1 worden aangepast aan de op die datum ontstane situatie. Teneinde een goede aansluiting tussen het Europese bestuursrecht en het nationale bestuursrecht te verzekeren is gekozen voor handhaving van de onderdelen a en b van het tweede lid. Hierdoor blijft precies aangegeven wanneer het Europese bestuursrecht ophoudt en het nationale bestuursrecht de onderliggende materie inzake het beroep bij niet tijdig beslissen overneemt.

De staatssecretaris van Financiën,

J. C. de Jager