Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201430977 nr. 98

30 977 AIVD

Nr. 98 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 april 2014

Hierbij bied ik u het openbare jaarverslag van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) over 2013 aan1. Het jaarverslag maakt onderdeel uit van de publieke verantwoording over de activiteiten en de aandachtsgebieden van de AIVD in 2013.

Twee ontwikkelingen springen in 2013 het meest in het oog op het werkterrein van de AIVD. Deze krijgen dan ook nadrukkelijk aandacht in het jaarverslag.

Ten eerste is er de almaar groeiende dreiging afkomstig van Nederlandse ingezetenen die naar Syrië afreizen. Meer dan 100 zijn richting Syrië vertrokken; het aantal «terugkeerders» is in 2013 gestegen tot boven de 20. Interne veiligheid (de potentiële dreiging die terugkeerders met zich meebrengen en de radicalisering in eigen land) en externe veiligheid (de dreiging voor Nederlandse belangen elders) grijpen hier in elkaar.

Ook laat de strijd in Syrië zien dat de ontwikkelingen binnen het jihadisme en de politieke ontwikkeling in het Midden-Oosten en Noord-Afrika nauw met elkaar in verband staan en daardoor ook van invloed zijn op het buitenlands beleid van Nederland.

In de tweede plaats blijven Nederlandse instanties en bedrijven, maar ook de ICT-infrastructuur zelf, doelwit van (cyber)spionage en digitale aanvallen. Die richten zich op het verkrijgen van politieke maar ook economische kennis. Ook bestaat in sommige landen een grote verwevenheid tussen de politiek, het bedrijfsleven en inlichtingendiensten, waardoor op economisch gebied niet altijd sprake is van een gelijk speelveld.

De AIVD heeft zich het afgelopen jaar vanuit zijn kennis en expertise ingespannen om deze en andere dreigingen tijdig te onderkennen en te duiden, opdat besluitvormers op de verschillende niveaus adequaat kunnen acteren. Als een van de spelers in het veiligheidsdomein blijven we dat ook de komende jaren doen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer