Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201330977 nr. 57

30 977 AIVD

Nr. 57 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 juli 2013

In haar procedurevergadering van 4 juli 2013 heeft de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken besloten conform het verzoek van de leden Schouw, Dijkhoff, Recourt en Van Raak, op basis van artikel 78, lid 2 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002, u te verzoeken aan de Kamer het voorstel ter goedkeuring voor te leggen de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) te verzoeken tot het verrichten van onderzoek naar de dataverzameling door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD), waarbij de volgende onderzoeksvragen worden beantwoord:

  • Kan een inschatting worden gegeven van de aard en omvang van wat de Nederlandse inlichtingendiensten doen aan (a) grootschalige dataverzameling (m.n. data fishing), (b) het combineren van data, (c) data opslag en (d) data uitwisseling?

  • Welke ruimte laat de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (Wiv) voor onder de eerste onderzoeksvraag genoemde vier afzonderlijke activiteiten? Kan worden aangegeven of en waar de activiteiten niet of deels rechtmatig plaatsvinden binnen de Wiv? Wat is specifiek de relatie tussen artikelen 24–27 en 59 van de Wiv?

  • Hoe verhouden de onder het eerste onderzoeksvraag genoemde vier afzonderlijke activiteiten zich tot de Nederlandse grondwet en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM)?

  • Hoe is de toetsing op proportionaliteit en subsidiariteit – zoals gevraagd in het EVRM – geregeld wanneer via buitenlandse diensten informatie over Nederlandse burgers wordt verkregen?

Namens de commissie voor Binnenlandse Zaken verzoek ik u het voorstel ter besluitvorming door te geleiden naar de plenaire vergadering van de Kamer op 4 juli 2013 en indien goedkeuring wordt verleend het verzoek tot onderzoek door te geleiden aan de CTIVD en een afschrift hiervan aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te doen toekomen.

De voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, Berndsen-Jansen