30 977 AIVD

Nr. 54 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 juni 2013

Het Regeerakkoord brengt voor de AIVD een omvangrijke taakstelling met zich mee, die niet kan worden opgevangen zonder heroverweging van activiteiten. Daarom heb ik toegezegd in het voorjaar van 2013 met een voorstel te komen voor de concrete invulling van de bezuinigingen en daarbij de consequenties inzichtelijk te maken vanuit een visie op de taken en prioriteiten van de AIVD.

Omvang taakstellingen AIVD

De begroting van de dienst bedraagt in 2013 ca € 200 mln. en daalt als gevolg van eerdere taakstellingen (Rutte -I) tot € 193,7 mln. in 2018.

In het regeerakkoord is aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een generieke taakstelling opgelegd van 13,3 procent, die in die omvang ook op de AIVD is toegepast. Dit betekent voor de AIVD een taakstelling van structureel 23 miljoen. Daarnaast is in het regeerakkoord een AIVD-specifieke taakstelling opgenomen van structureel € 45 miljoen.

Verder dient de AIVD, zoals ook elders binnen de rijksoverheid, de kostenstijging die voortvloeit uit o.a. het uitblijven van loon-en prijsbijstellingen, prijsindexatie van de huurlasten en verhoging van pensioenpremies zelf op te vangen.

Taakstellingen AIVD Regeerakkoord Rutte-II, bedragen in miljoenen euro
   

2014

2015

2016

2017

2018

AIVD-specifieke taakstelling

 

– 10

– 23

– 35

– 45

– 45

AIVD-aandeel in generieke taakstelling BZK

     

– 8

– 19

– 23

Totaal

 

– 10

– 23

– 43

– 64

– 68

Budget AIVD na verwerking taakstellingen (incl. Rutte-I)

200

187

172

151

130

126

Efficiencymaatregelen, versobering en taakbijstelling AIVD: € 23 mln.

Door aanvullende efficiencymaatregelen, vergaande versobering en een gedeeltelijke taakbijstelling is de AIVD in staat de komende jaren tot een aanzienlijke bezuiniging te komen van € 23 mln. Daartoe wordt fors gesneden in de organisatie, met name in de staf- en ondersteunende functies.

1. Versobering en efficiency staf en ondersteuning

Door versobering- en efficiencymaatregelen kan bespaard worden op de personele capaciteit op het gebied van financiën, planning en control, communicatie, juridische zaken en bestuurlijke ondersteuning binnen de dienst.

2. Versobering ICT en interne dienstverlening

Te denken valt aan de versobering van werkplekken, licentie- en softwarecontracten, onderhoud en storage en op de budgetten voor wagenparkvoorzieningen, mobiele telefonie en woon-werkverkeer. Ook wordt er bespaard op de personele capaciteit op het gebied van huisvesting, interne beveiliging en overige dienstverlening.

3. Versobering en efficiency primair proces

De efficiency van het primair proces zal worden verhoogd door een verdere centralisatie van een aantal operationele functies, het inrichten van één loket voor operationele ondersteuning en het verder terugdringen van de administratieve werklast in het primaire proces.

4. Operationele taakbijstelling primair proces

Daarnaast is het onvermijdelijk de operationele activiteiten bij te stellen. De maatregelen op dit gebied betreffen een beperking van de inzet op rechts-, links- en dierenrechtenextremisme, een beperking van de inzet op de geheime Aanwijzing Buitenlandtaak, de aanwezigheid in het buitenland en het afbouwen van de eigen capaciteit van de operationele financial intelligence functie. Ook wordt bezuinigd op de dienstverlening en advisering op het gebied van informatiebeveiliging aan het Rijk.

Als gevolg van deze maatregelen zal het personeelsbestand met ongeveer 200 fte worden teruggebracht. De maatregelen worden momenteel door de AIVD nader uitgewerkt teneinde de taakstellingen voor 2014 en 2015 te kunnen realiseren. Van deze taakstelling zal meer dan 90 procent neerslaan bij de hierboven genoemde punten 1–3.

Resterende taakstelling: € 45 mln.

Voor de dan nog resterende taakstelling van 45 mln. worden – door maatregelen te nemen die de samenwerking met andere partijen in het veiligheidsbestel versterken dan wel (fundamenteel) herzien – mogelijk ook besparingen gerealiseerd, waarbij de gevolgen en risico’s voor de nationale veiligheid aanvaardbaar blijven. Ik laat in dit kader verschillende scenario's uitwerken waarin de taakstelling van de AIVD en de scenario's worden voorzien van een appreciatie van de consequenties voor de samenwerking met veiligheidspartners en voor de nationale veiligheid.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

Naar boven